Senn 9

RAWANA: (Depi kot laport). Mo pa ti dir toi to tro kontan ekzazere. Mo pa trouv li fay. Li zis inpe feb. Normal, depi vinn zour li pa pe manze. Apart sa li korek ... E mo finn dimann li si li ti'a kontan get enn dokter. Li finn dir moi non. 

ARJOUNA: (Silans. Tourn inpe, get li.) 

RAWANA: Enn latet dir sa. Li finn met dan so latet pou fou nou lanmerdman. Mem dan prizon li pa pou les nou anpe. Arjouna, met enn lantre. Mo finn get li, li inpe feb, li finn refiz get dokter. Korek? 

ARJOUNA: (Rod proteste.) Serzan! 

RAWANA: Fer sa lantre la. Wi, ki to ena pou dir? 

ARJOUNA: Nanye. 

RAWANA: Bon aster, tou finn regle. Arjouna kontan, Angela kontan ... Zot de paret bien kontan li ... Mo pa konpran kifer? Moi, personn pa kontan moi. Pourtan mo enn bon boug. Pa vre Angela ? Pa vre mo enn bon boug Angela? 

ANGELA: (Silans.) 

RAWANA: Angela, kan mo koz ar toi, reponn. Pa bliye to enn fam. Divan enn Serzan enn fam ek enn sep gard parey. Okontrer enn sep gard ena plis lotorite. Li enn ZOM. 

ARJOUNA: (Koze zis pou kas enn sitiasion anbarasan). Ki li finn dir ou ekzakteman?

RAWANA: Kisannla?

ARJOUNA: Li. 

RAWANA: Li? 

ARJOUNA: Wi, li. Ou prizonie danzere.

RAWANA: Nou prizonie Arjouna, nou prizonie. Mo pa finn dir toi? Komie foi mo bizin repet mem zafer ? 

ARJOUNA: Ar moi, li pa ti dir mem zafer. Li ti aksepte pou get enn dokter. 

RAWANA: Alor, to pran moi pou enn manter... (Riye). Enn sans pou toi mo enn bon boug. Mo pa pou raport toi. Me samem to dernie sans... Non, kikfoi to pa antor. Li koumsa mem. Ar toi li dir enn kiksoz, ar moi enn lot. To pa trouve li pe rod diviz nou. To mank lexperyans mo garson. Li finn konpran sa vit. Li finn ole gagn to sinpati, fer moi pas pou manter... Mo pardonn toi, to ankor zenn... To finn trouve, to pa ekout moi... Apartir aster, personn apart moi pa gagn droi al get li... personn peyna droi koz ar li. Li tro danzere.

ARJOUNA: Danzere! 

RAWANA: Wi, danzere. Danzere pou toi, danzere pou Angela ... Akoz li nou finn lager... danzere pou moi... danzere pou nou pei. Bann dimoun koumsa pa ena droi viv. Si dan larme sa, lontan mo ti pou finn avoy li maze... Bawww... Tro boukou demokrasi... Samem ki gat tou. Lepep pa'le ekout dirizan, gard pale ekout serzan, fam nepli ole ekout zom... Enn sinp latet brile pe kapav amenn dezakor dan tou lespri ... Pa vre Angela? (Angela pa reponn). 

ARJOUNA: Erezman ki tou dimoun pa kouma ou, Serzan! Sinon... 

RAWANA: Sinon?... Les mo dir toi enn ti kiksoz. Si tou dimoun ti kouma moi, sa pei la ti pou mars kouma enn revey... Apre sa aret diskit ar to sef: leson nimero kat. (Letan Rawana ti pe koze, detanzaot Arjouna ti pe ekrir kiksoz dan liv la). 

ARJOUNA: Wi Serzan. 

RAWANA: E kifer zot de ena figir lanterman? Li finn rod kourtiz toi letan mo pa ti la Angela?

ARJOUNA: Serzan? 

ANGELA: Bon, mo ale. 

RAWANA: (Riy foutan.) Me ki ena move ladan ... sakenn rod so bout ... Mo konpran, lavi sa ... Ki ler la ? (Li get so mont.) Dezer! Letan pas vit. 

ANGELA: Ouver laport la, mo ale. 

RAWANA: Wi, Madam, ou dezir enn lord pou moi. (Zot al ver laport). Kan mo pou rezouenn toi? 

ANGELA: Pa kone. 

RAWANA: To pa anbras moi? (Sey anbras li). 

ANGELA: (Repous li.) Les moi. (Li sorti. Rawana get li ale koumadir li pa bien konpran ki pe pase.) 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.