Senn 17

(Kouma laport ferme, Arjouna dousma al poz so zorey kont laport la, li res la enn bon moma. Li tann enn laport selil pe ouver. Enn son lavoi. Me li pa kapav disting bann mo. Li vinn asiz kot latab, ouver gro liv la ek koumans ekrir. Li lev latet, pans enn timama, rekoumans ekrir. Trouve lor so figir ki kiksoz pe trakas li. Li remark revolver la lor latab. Trap li, panse. Repoz li ar enn sourir kouma kikenn ki finn realize ki li ti pe trakase pou nanye. Li leve, met so liv dan so sak, poz sak la lor sez. Rawana rantre, vers inpe dilo dan kivet la, koumans lav so lame, souy li ar so mousoir. So ledo tourne ar lodians. Li met so mousoir dan so pos, tourn ver Arjouna, pez enn ti lizie ar li. Li get so de lame. Arjouna realize ki so konportman pa normal. Li get so lame, get Arjouna.) 

RAWANA: All the perfumes of Arabia will not sweeten these little hands. (Li koumans riy enn riye isterik.)

ARJOUNA: (Kouma enn dimoun ki finn gagn enn sok). Serzan, fale pa koz koumsa. Akoz ou finn donn li inpe dite ou bizin lav ou lame, koumadir ou finn tous enn dimoun ki finn gagn lalep? 

RAWANA: Lalep! (Riy plis for. Kikenn tap laport adroit). (Li tike).Kisannla sa to koir? Ouver, get enn kou. (Arjouna ouver laport adroit).

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.