Senn 18

(Mike rantre, al droit lor Rawana). 

RAWANA: Aster la to vini? To atann lanterman ale, lerla to vinn ar meksinn ... (Mike ris li kot laport agos, koz ar li pou Arjouna pa tande. Arjouna so lizie fixe lor zot.)... Non pa vre, to pe badine. (Mike kontinie mirmire ar li). Li ti pou telefone dezer-edmi. (Mike kontinie koz ar li. Rawana paret dekontrole.) Mo finn fini fer li. 

MIKE: Koi? 

RAWANA: Wi, ar sa de lame la. Mo tousel ... Mo pa bizin personn pou ed moi. 

MIKE: To realize dan ki petrin to finn met nou. 

RAWANA: Petrin! Moi mo finn met zot dan petrin? Si to ti retourne dezer; si to ti vinn ar to linformasion ler la... Si li ti telefone dezer-edmi, pa ti pou ena naye. Aster to dir moi ki mo finn met zot dan petrin... Zot ki finn met moi dan petrin. Mo finn ekzekit lord mo siperyer... Aster la moi ki akize? (Arjouna paret finn realize ki finn pase. Li galoup ver laport agos, ouver li, sorti. Mike ek Rawana fixe dan so direksion. Li pa tarde pou retourne. Li dibout lor bor laport, fixe Rawana ar lakoler).

ARJOUNA: Salo! (Ar laraz). Saloooo! 

MIKE: Zenom res andeor sa. Les mo regle kont dan mo manier.

RAWANA: Regle kont! Toi to pou vinn regle kont ar moi! Pa bliye sa ka ... 

MIKE: Non Serzan Rawana, mo pa finn bliye, zame mo pou reysi bliye ... Mo ti fer enn gran betiz, mo realize. Dormi, mo finn aret dormi, mo manze nepli ena gou depi sa zour la. Me mo pli gran erer se ki mo ti ole bliye sa, fer koumadir zame li ti arive ... sa finn donn toi sans rant dan mo lavi, fer moi vinn enn esklav dan to lame. Enn krim ti pe amenn moi ver enn lot. Mo ti tas dan langrenaz. Me zordi, mo pou sorti kout-ke-kout. 

RAWANA: Sorti! Nou tou finn tas dan langrenaz. Bizin lakorite; asam nou pou sorti, tousel nou tase.

MIKE: Non Rawana. Pa sa kalite sorti la ki mo pe panse. Nou ena pou pey nou erer isi.

RAWANA: To trouv li Arjouna, li pe koz kouma enn pret. Lane dernier li ti viol enn fam, so voizinn. Moi, mo finn dres so papie. Zordi li vinn pres sermon ar moi. 

MIKE: Kontinie. Dir li ki toule-moi, mo pe vers toi enn som pou aste to silans. 

RAWANA: Ki prev? 

MIKE: Personn peyna prev. ...Dir li ki plan to ti finn prepare pou touy enn inosan; dir li kisannla finn donn toi lord fer li, pardon, finn konsey toi fer li, pou dibien limanite; dir li ki manier to finn fors moi vinn to konplis; dir li ki plan nou ti finn aranze; kouma to ti pou ouver laport so kaso, ti pou dir li sorti, lerla mo ti pou manz li enn bal; dir li ki nou ti pou met enn lantre dan liv ki li ti pe rod sove; dir li Rawana; dir li.

RAWANA: Nou tou pe perdi latet. (Li get Arjouna, li riy enn ti riye dekonserte.) Me nou kapav koriz nou erer. Nek bizin panse ... Nou met nou latet ansam. 

MIKE: Non Rawana. Tro tar pou toi, tro tar pou moi. Enn sapit dan listoir finn fini zordi. Li, li finn mor, me so lespri ankor vivan. Li ki pou ekrir prosin sapit ar lame dimoun prop ... Kouma Arjouna. Bizin aksepte Rawana, nou ti parye lor enn seval, li finn perdi lekours. Nou finn perdi. (Silans). (Telefonn sone. Rawana galoupe pou al pran li.)

MIKE: Non Rawana. Tro tar. Pa neseser. Si li ti sone dezer-edmi, tou ti pou diferan. Li ti pou ankor viva. Ti pou ena enn ti sans pou toi, pou moi. Aster finn tro tar. Arjouna, fer enn lantre. Pou enn foi, ekrir laverite ladan. Met tou seki to finn tande. (Telefonn resone. Mike lev resepter.)

MIKE: Tro tar. (Li repoz li). (Li remark revolver la lor latab, trap li get Rawana, get Arjouna). Ar sa mo ti pou touy enn inosan. Bann evennman finn anpes moi fer li ... Wey Rawana, mo osi koupab ki toi. Dan enn timama, nou sor pou regle. Bann nouvo kapitenn pou vinn liber zot ero. Letan zot pou trouv enn martir dan plas zot ero, zot pa pou kontan ditou. Arjouna, to pa ena nanye pou fer ladan. Ale, ale vit. 

ARJOUNA: Non Sef. Mo plas isi. 

MIKE: Kifer? 

ARJOUNA: Mo koir mo kapav anpes enn masak.

MIKE: To kapav fini ansam ar nou. 

ARJOUNA: Enn risk ki mo bizin pran.

MIKE: Kifer Arjouna? ... To ankor zenn, to ena enn long lavi divan toi. Ale Arjouna. Ale monoir.

ARJOUNA: Ou ti bien dir talerla Sef. Ena enn nouvo sapit ki finn koumanse. Pou Serzan la, pou ou, pou moi, pou nou tou. Fale ki enn lame prop ekrir li. (Li tourn zantiman ver Rawana). Asize Serzan. (Rawana les so lekor tom lor enn sez.)

RAWANA: Ki nou pou fer? 

ARJOUNA: Atann Serzan. Nou nek ena pou atann. 

RAWANA: Ki pou ariv nou?

ARJOUNA: (Reponn san get li). Nek ena pou espere ki li pa finn mor pou naye, ki lazistis pou ki li finn donn so lavi anfin pou koumans regne ... Tou seki finn pase depi ki mo finn vinn isi, mo finn ekrir dan sa liv la. Tou bann lantre anreg. Bizin ki bann nouvo kapitenn pran lapenn lir li pou konn laverite, parski se ar laverite ki nou pou konstrir enn lemonn kot dimoun pou viv kouma dimoun. (Silans).

MIKE: Ki ler la? 

ARJOUNA: (Get so mont.) Troi-zer. Zot pa pou tarde. (Beng, beng, beng lor laport adroit. Toule troi vir zot latet adroit anmemtan .)

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.