Senn 3

RAWANA: Asiz toi Arjouna. Mo kapav apel toi, toi?

ARJOUNA: (Li get li ar sirpriz). Wi Serzan.

RAWANA: To konn sitiasion isi? 

ARJOUNA: Inpe Serzan.

RAWANA: Nou ena dan kanso No. 4 enn prizonie danzere. Toule kinz minit, to bizin al louk dan trou laport pou gete ki li pe fer. To pa gagn droi rant dan so kaso. Get li par trou laport. To finn bien konpran? Lerla to fer enn lantre dan sa gro liv la. Toule demi-er-tan to bizin telefonn "Headquarters", to inform zot lor sitiasion isi. Non, lesli, sa moi mo va fer. 

ARJOUNA: Samem tou Serzan? 

RAWANA: Samem tou. A, mo finn bliye. Dezer-edmi zis, kikfoi 
telefonn pou sone. Si li sone, apel moi, to tande. Me toi, fale pa to lev resepter. To finn bien konpran moi? 

ARJOUNA: Rayto Serzan.

(Rawana al asiz lor sez kot Mike ti pe asize, ouver liv la, zet enn koudey referm li, ris so sez deryer, avoy so de lipie lor latab). 

RAWANA: Asize Arjouna. (Arjouna asize). We! Rakont moi inpe sa lagrev la. 

ARJOUNA: Bon Serzan. Kouma mo finn dir ou, tou bis finn aret roule enn kou. Bien organize. Enn sel kou tou bis! Zot for. 

RAWANA: Zot for? Ki tole dir? 

ARJOUNA: (Li realize ki li finn dir plis ki bizin). Non Serzan, mo'le dir zot bien organize. Enn sel lord finn marse. 

RAWANA: Me kifer zot pe fer sa lagrev la?

ARJOUNA: Mo pa kone Serzan. 

RAWANA: Taler la to ti pe dir ki …

ARJOUNA: Sa, seki mo finn tande. Me anverite, personn pa kone.

RAWANA: Ki finn ariv bann travayer la? Zot finn vinn tro gra. Zot koumans fer politik olie ki zot fer travay kouma bizin. Mo dir toi sa lemonn la pe "badal gaya"... Enn kote zot ena rezon, to pa koir? 

ARJOUNA: (Pa konpran kot li ole vini). Hin!

RAWANA: Zot ena rezon. Zot bien organize kouma to dir, zot servi zot lafors kont gouvernman. Fer larg prizonie, kriminel, fouter dezord. To pa dakor?

ARJOUNA: Serzan, moi mo la pou obeyir lord. Mo lopinion pa konte.

RAWANA: Ar moi, to pa bizin per, Arjouna.

ARJOUNA: Pa finn ler pou al get prizonie la?

RAWANA: Ki to prese? Mo ti al get li avan to vini. Tou korek. Mo sir li ankor pe dormi. Li dormi tout lazourne. Enn gran lavi.

ARJOUNA: Finn fini gagn kinz minit depi mo finn vini.

RAWANA: Ki to fatig toi. Nek met dan liv ki tou korek.

ARJOUNA: Vremem li pe fer lagrev lafin.

RAWANA: Wi, me kot mo pou kone si li finn gout-goute. Apre sa, ki to fatig to nam ar enn ouka. (Li alim enn sigaret).

ARJOUNA: Dakor Serzan. (Li fer enn lantre dan liv, lev so lizie, get Serzan la, ferm liv la, ouver so sak, tir enn liv e koumans lir).

RAWANA: To kone, to pou ena enn bel lavenir dan lafors parski to konn obeyir to siperyer. Ki liv to pe lir? Mo get enn kou. Mamma! "The Model Farm"! Me mo tir mo sapo. To enn intelektiel! To lir gran-gran liv! Ki to plan kan to pou vinn komiser? Donn enn pios tou bann polisie? (Riye).

ARJOUNA: (Dekonserte, me osi ankoler). (Silans). 

RAWANA: Ki to fatig to latet. Manze, boir, donn jaz. (Zet liv la lor latab). Enn zour, si nou rezouenn, mo va explik toi ki bizin fer pou arive dan lavi.

ARJOUNA: (Irite). Mo peyna lintansion arive. Mo bon kot mo ete.

RAWANA: Arjouna, enn zenn garson intelizan kouma toi san okenn anbision! Terib sa! (Li lev telefonn). Alo, Serzan Rawana from Detention Centre. All correct. Kisannla sa? Toi. Ki lapoz? ... Pou lekours dime, to finn aste enn fon? ... Get sa. Nou aste enn fon ade. (Poz telefonn vit). Enn boit sa! Partou ena chek. Nou nou vey prizonie, ena lezot pe vey nou. (Li tourn ver Arjouna, ki pe lir so liv). Wey do, dir moi ki to anvi fer si to pa anvi arive?

ARJOUNA: (Agase). Ramas inpe larzan, aste enn ti laferm.

RAWANA: Enn ti laferm, enn gran laferm. Enn zour to pou vinn bien ris. Kan mo pran mo retret, mo kapav vinn get toi pou enn ti job kas-kase. 

ARJOUNA: Mo pa anvi vinn ris, mo zis anvi fer seki mo anvi. Mo'le mo lindepandans. 

RAWANA: Lindepandans! To koz inpe kouma sa bann latet brile la. Be kifer to finn rant dan lapolis? Wey do, mo finn bliye. To bizin ramas inpe larzan. Gete, mo piti, lindepandans napa ekziste. Dan lavi, ena seki gran, ena seki piti. Seki gran donn lord, seki piti ekoute. Seki piti obeyir ar lespoir gagn proteksion. Depi koumansman lemonn li koumsa. Ferm to liv. Bril li. Ekout moi. Momem pli gran liv. Mo apel lexperyans. Tou trouv moi. Zordi mo serzan. Kikfoi dan enn semenn mo pou vinn inspekter. Kifer? Mo konn fer mo sef plezir. Mo sef pou rekonpans moi. Koir moi, mo piti. Bann liv la pe gat to lespri. (Li riye ar satisfaksion, leve, ouver larmoir, tir enn revolver, zoue-zoue ar li). To trouv sa? Lavenir ladan.

ARJOUNA: (Pa bien konpran). Ki lavenir? 

RAWANA: Enn zour mo va dir toi. (Li les revolver la lor latab, pran enn flask dan larmoir, vid de gorze dan so labous, dres so lagorz). Aaaa! samem pli bon meksinn. De gorze, aster mo santi moi fit, koumadir enn tig finn rant dan mo lestoma. To'le inpe? Non. To bet. A wi, mo finn bliye. To pa boir, to pa fime, to bizin ramas larzan pou aste to ti laferm. 

ARJOUNA: Pa sa Serzan. Dapre lord pa gagn droi boir pandan travay.

RAWANA: (Pa kontan sa remark la). Pa gagn droi! Mo garson, isi moi ki donn lord. Mo donn toi lord boir enn gorze.

ARJOUNA: Non Serzan. Mo pa anvi.

RAWANA: P.C. Arjouna, enn lord. (Ena enn tansion ant sa de la). (Silans)… (Li riye.) Mo finn krak toi la.

ARJOUNA: (Silans). (Li leve, al ver laport agos. Sorti.) 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.