Senn 15

RAWANA: (Rawana antre.) To ankor la toi? 

PIERRE: Sef la dir moi ki personn pa gagn droi al andan apart ou. Samem mo finn bizin atann.

RAWANA: Li finn dir toi sa. Bravo Arjouna. To pe koumans vinn enn bon polisie. (Li get so mont). Kot Mike, li pa ankor vini? 

ARJOUNA: Non Serzan.

RAWANA: Bon Pierre. To kapav ale. Mo va al donn li so dite. (Pierre al ver laport adroit. Rawana ouver laport. Avan li sorti, li fixe Arjouna. Arjouna bes latet. Li sorti. Rawana ferm laport akle). 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.