Senn 5

ARJOUNA: Wi Serzan. 

RAWANA: Ki to pe fer? To pa kone ki pa gagn droi koz ar prizonie la? Si mo met enn rapor, to sote kouma enn bouson… Remersie lesiel, mo enn bon boug. 

ARJOUNA: Li paret bie fay.

RAWANA: Bien fay! Moi ki finn dir li pa manze. Apre tou so lasante pa regard toi. Ena dokter pou okip sa. Fer enn lantre dan liv ki tou korek.

ARJOUNA: Li pa korek Serzan. Bien bizin fer enn dokter vini.

RAWANA: P.C. Arjouna. Mo finn dir ou met enn lantre ki tou korek.

ARJOUNA: Wi sef. (Arjouna asiz kot latab, ouver liv la. Li get Rawana, lerla koumans ekrir). 

RAWANA: Sori Arjouna. To kone, mo fatige. Mo finn sap lor kal. Pa gard dan leker. To kone, kan mo ti ena enn fam ek de zanfan pou soigne, travay mo pa ti ena, personn pa ti ole ed moi. Mo fami ki ti obliz moi marye zenn, ti refiz ed moi. Zot dir ki mo pares. Kan lager ti deklare, mo ti bizin kit mo fam, mo zanfan pou inpe lamone. Bondie-mama ki lamone! … Pou nouri mo fami, mo finn bizin aprann touye, aprann tout sort kalite malpropte. Lerla mo finn met enn kiksoz dan mo latet. Zame ankor mo pou aksepte lamizer. Lavi kourt. Bizin konn viv li, bizin konn amize.... Mo finn soizir ar kisannla mo pou marse pou mo prop lintere. Kan mo ti dan pins, personn pa ti ed moi. Aster sakenn so sakenn. Personn pa pou bar mo sime. To pe ekout moi?

ARJOUNA: Wi Serzan. (Li finn fini ekrir dan "Diary book")

RAWANA: Poz to liv. To pa finn konn lamizer toi Arjouna?

ARJOUNA: Mo pe mazinn li mazor. Si nou pa fer kiksoz vit, li pou mor.

RAWANA: Li pou mor! (Riye ironik). Bliye li. Nou ki inportan. Bien inportan. Nou finn vinn koumadir bann ti bondie. Lavi enn dimoun dan nou lame. To pa santi toi for? Koumadir dan lager. To lennmi divan toi, to fizi pointe lor li. To ledoi lor gaset. Enn ti mouvman. Bawwww! Li kaykounn. 

ARJOUNA: Nou pa dan lager la Serzan. 

RAWANA: Pa dan lager! Ki to kone, toi ki finn touzour viv dan enn boit koton. Lager zame fini. Seki pli for regne. Sakenn bizin konn soizir kote pli for. Si to mars ar seki feb. Bawwww! To kaykounn. Ekout moi, mo kone ki mo pe dir. Mo finn pas dan tousa. Apre sa, ki to fatig toi ar li. Li fami ar toi?

ARJOUNA: Non Serzan. Me li enn imin.

RAWANA: Imin! Imin! Gran-gran koze. (Li boir inpe). To sir to pale inpe? Non. Enn kote to rann moi enn servis, pa ena ase pou de dimoun. Li pe bar mo sime ... li pa imin, li mo ennmi.

ARJOUNA: Li pe bar ou sime! Me Serzan li pa finn fer ou nanye.

RAWANA:
To tro zenn pou konpran. Ekout moi piti. Si to souiv mo konsey, si to fer seki mo dir toi, to ti laferm, dan enn semenn to kapav gagn li. Selman, mo pa ankor sir toi. To laferm dan mo lame. To nek ena pou dir wi. 

ARJOUNA: Ki ete? 

RAWANA: Leson nimero enn: pa poz kestion. Leson nimero de: konfians total dan to sef ki kone ki li pe fer. To paret interese. To lizie dir moi sa. To laferm dan mo lame. Mo lame.

ARJOUNA: Ki manier? 

RAWANA: Ah, ah, pa poz kestion.

ARJOUNA: Mo pa kapav nek dir wi, san kone.

RAWANA: (Li riye ar satisfaksion). Leson nimero de: konfians. 

ARJOUNA: Mo bizin panse.

RAWANA: Pa bizin panse. Leson nimero troi: nek obeyir. 

ARJOUNA: Mo pa dakor.

RAWANA: Adie laferm ... Me to pou sanze ... Mo garanti toi to pou sanze. Mo bien kontan toi. To intelizan. Mo sir to pou konpran kot to lintere ete.

ARJOUNA: (Ar kouraz). Pou lemoman mo lintere li dan mo travay.

RAWANA: Bravo. Bien koze.

ARJOUNA: Bien fer mo travay.

RAWANA: Fer seki mo dir toi fer. 

ARJOUNA: Fer seki regleman dir moi.

RAWANA: (Enn ti riye). To ena boukou pou aprann. Bon! Sipozon nou souiv tou seki regleman dir. Ki dapre toi nou bizin fer?

ARJOUNA: Fer lotorite kone ki li fay, ki li bizin avoy enn dokter pou konsilte li.

RAWANA: Eski to finn dimann li si li pou aksepte ki enn dokter konsilte li?

ARJOUNA: Non, me ... 

RAWANA: Ah! To trouve. Si nou deranz enn dokter, apre li refiz get li. Nou finn perdi nou leta.

ARJOUNA: Me... 

RAWANA: Apre sa, mo kone ki mo pe fer. (Li boir ankor inpe). Apre tou, li mor, li pa mor, ki sa kapav fer moi. Li pa enn danze piblik?

ARJOUNA: Serzan?

RAWANA: Hin?

ARJOUNA: Nanye. 

RAWANA: (Rot enn kou). Koze, ki to per? 

ARJOUNA: Nou travay se vey li, me eski nou ena droi ziz li?

RAWANA: Moi mo finn ziz li. Li lor mo sime. Li koupab. Li kapav mor. 

ARJOUNA: Lor ou sime? 

RAWANA: Lor mo sime. Tou lanmerdman ki nou pe gagne, se akoz li. Mo zour konze zordi. Akoz li mo bizin travay ... Me erezman, sak pikan ena so fler .... grasa li, mo kapav ... 

ARJOUNA: Kapav koi? 

RAWANA: To poz tro boukou kestion. (Li al ver telefonn, lev resepter). Alo. Alo. Alooo. Ki zot pe fer? Personn pa reponn. Alooo. Alo ... Ki zot fer laba? Depi sink minit, mo pe telefone. Tou korek … Ki to dir? Renion espesial? Kifer?... Bon. Pa bliye les moi kone. Eh! To dakor pou seki mo ti dir toi? … Mo dir toi dime li pou gagn lekours. Ki to'le dir, kikfoi pa pou ena lekours? Bon! Bon! Pa bliye telefone. (Li poz resepter. Rod relev li. Ezit enn minit. Sanz lide). (Ar Arjouna). Ena kik treboul deor. 

ARJOUNA: Ankor kiksoz lor ou sime?

RAWANA:
Hin! (Riye). Foutan mo garson! Foutan! (Kikenn tap laport. Rawana get so mont, fer enn sourir, tourn ver Arjouna). Bon, al get enn kou si li korek.
(Arjouna sorti par laport agos).

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.