LI.

par Dev Virahsawmy.

Dev Virahsawmy ti ekrir sa pies teat la an 1972 ler li ek so bann kamarad politik ti dan prizon sou leta dirzans.

Mem si pies la ti inspire par bann evennman sa lepok la, ‘LI’ li enn pies ki avantou tret problem liberte e kimanier dimoun tas dan langrenaz povrete.

 

Personaz prinsipal ki zame paret lor lasenn li reprezant bann gran lespri kouma Zezi Kri, Gandhi ousa Nelson Mandela.

 

Pies la ti interdi par Gouvernman an 1976 me interdiksion ti leve ler ‘LI’ ti gagn premie pri dan konkour teat Radio France International an 1981.

 

Bann Personaz 

ARJOUNA: Zenn polisie
RAWANA: Serzan 
ANGELA: Metres Rawana
PIERRE: Pion 
MIKE: Vie Polisie 

 

Dekor: Biro dan enn prizon politik. Laport agos amenn dan bann selil; laport adroit se latre prinsipal. Adroit ena enn bife. Pre kot laport agos ena enn kivet lor enn stenn ek enn potao anba. Ena enn latab ek troi sez omilie lasam la. Lor latab la ena enn telefonn ek enn gro "Diary book.

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.