Senn 16

RAWANA: Ki li finn rakont toi? 

ARJOUNA: Nanye. 

RAWANA: Fer toi atansion ar li. Mo ena soupson ki li enn espion. Me mo pa ankor gagn ase prev pou fer pins li ... Mike! Sa zame li pou sanze. So zafer ar li. Mo finn rod donn li enn dernie sans. Aster mo pou fini li. 

ARJOUNA: (Donn linpresion li pe fer enn jok.) Li osi lor ou sime Serzan? 

RAWANA: (Fer koumadir li pa finn tande. Get so mont.) Troizer-moin-vennsek! Troizer relev pou vini. Bizin fer vit ... 

ARJOUNA: Bizin fer vit ? 

RAWANA: Hin!... Wi, bizin met tou korek avan nou ... To sir telefonn la pa finn sone dezer-edmi? 

ARJOUNA: Wi sef. Si li ti sone, mo ti pou tande. 

RAWANA: (Koumadir dan enn rev.) Savedir lalimier ver finn alime. Koutkekout lalimier rouz bizin tingn. 

ARJOUNA: Lalimier ver? Lalimier rouz? 

RAWANA: Bon, chek enn kou si tou korek dan biro. Letan sa mo al donn li so dite ... (Silans.) Donn moi lakle kaso nimero kat. ... (Arjouna ouver larmoir, tir enn lakle, donn li). Pa bliye enn polisie so travay bizin sasi. Si to konn donn to sef satisfaksion, tou pou korek, sinon ... (Li sorti par laport agos). 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.