Senn 12

ARJOUNA: Toultan li koumsa? 

PIERRE: Premie foi ou vinn travay isi? 

ARJOUNA: Wi, mo espere dernie foi. 

PIERRE: (Get li). Mo al donn li so dite?

ARJOUNA: Kouma ou apele?

PIERRE: Pierre. Kifer? 

ARJOUNA: Pou fer enn lantre dan sa liv la. 

PIERRE: Anbon! 

ARJOUNA: Vomie mo al donn li so dite. Gran boug la kapav ankoler. Li finn dir moi ki personn pa gagn droi al get li. So dernie lord sa. 

PIERRE: (Ezite). Sef! 

ARJOUNA: Wi, koze. 

PIERRE: Li bien? 

ARJOUNA: Non, li bien fay... Serzan la pale fer vinn enn dokter. Mo espere ki bann seki pou vinn relev nou troi-zer plis imin.

PIERRE: Plis imin! Isi gard imin pa met lipie. Zis bann espesial. 

ARJOUNA: Ou konn li?

PIERRE: Inpe. Kifer? 

ARJOUNA: Koumsa mem ... Zis enn sel foi mo finn tann li dan enn miting ... Mo pa ti bien konpran seki li ti pe dir. Zame mo finn interese ar politik. Me lafoul, fam, zom, travayer, saritab, tou ti pe ekout li koumadir enn profet pe koze. 

PIERRE: Enn profet ? 

ARJOUNA: Tou so parol koumadir ti pe tous sakenn dan so leker kouma enn laverite ki toultan zot ti kone, me ki personn zame ti finn dir zot ar otan klarte.

PIERRE: Wi, li ena bel inflians lor bann dimoun pov. Akoz sa li la. Mo ti kontan ekout so bann diskour. 

ARJOUNA: Taler la, mo ti pe koz ar li. Malgre so febles, li finn gard enn sourir. Li konpran tou. Mem Serzan la. Andire ki li pa gard li rankinn ditou.

PIERRE: Ki pou gard li rankinn. Serzan la osi enn viktim, enn pov viktim. Li pa kone ki li pe fer. 
ARJOUNA: Bann mo ekzak ki li ti servi. 

PIERRE: Vremem … Mo sipoze, mo finn tro ekout so bann miting. 

ARJOUNA: So dite pe fre. 

PIERRE: Pa fer nanye. Li pa pou boir sa toumanier. 

ARJOUNA: Depi komie zour li pa pe ni manze, ni boir?

PIERRE: Zordi fer vin zour. Zis inpe dilo, samem tou.

ARJOUNA: Kifer li fer sa?

PIERRE: So manier defann li kont so lennmi. Li pe servi so dernie zarm. So lavi. 

ARJOUNA: Mo finn sey fer li aret so lagrev lafin. Me li res ferm.

PIERRE: Personn pa pou kapav fer sa. Mo'si mo finn seye. 

ARJOUNA: Ou konn li bien. Pa bizin per, dir moi. Mo pa espesial moi. Mo ordiner. Mo degoute ar seki pe arive. 

PIERRE: Sef! Miray ena zorey isi. 

ARJOUNA: Mo pa pran par personn. Mo ole zis konpran seki pe pase. 

PIERRE: Ou ena dan ou prizon, Sef, dimoun plis onet, plis sinser, ar pli gran leker ki nou later finn prodir. Li finn soizir pou viv ar malere, pou lit pou malere. Pou bann gran misie, li danzere. Li finn montre bann esklav kouma kas zot lasenn, li finn fer dimoun konpran kifer zot soufer, ek ki manier bizin lite. Seki ti feb finn vinn for ... Toultan li ti dir ki sakrisfis neseser pou ki lazistis kapav regne ... Zordi li pe donn so lavi pou lalit. 

ARJOUNA: Ou admir li boukou, non Pierre.

PIERRE: Wi, sef. Mo admir li, toultan mo pou souiv li. 

ARJOUNA: Me ou travay Pierre. Ou pou perdi plas. 

PIERRE: Sef, mo plas! Ou kone ki li ti dir moi enn zour: "Bizin aret pans sakenn so sakenn". Nou bizin panse ki nou kapav fer pou lezot. Si tou dimoun pans koumsa nou lemonn pou vinn enn paradi, kot dimoun pou viv kouma dimoun. Mo plas, sef, nepli inportan si ariv li kiksoz. Ziska ler mo finn kapav ed li, donn li nouvel, pran konsey ar li pou bann travayer. Akoz sa mo travay inportan. 

ARJOUNA: Bann travayer transpor? 

PIERRE: (Silans.)

ARJOUNA: Pierre, ou so lebra droit.

PIERRE: (Silans.)

ARJOUNA: Kifer zot pa sey tir li la? 

PIERRE: Samem mo finn vinn dir li, si mo gagn enn sans. Nou pe negosie so liberasion. 

ARJOUNA: Vre? (Eksite). 

PIERRE: Sef! Selman fale zame.. 

ARJOUNA: Pierre, mo donn ou mo parol ... Apre seki mo finn trouve isi mo pa koir mo pou res lontan dan lafors. 

PIERRE: Non pa fer sa. Si tou seki bon ale, li pa bon ditou.

ARJOUNA: Seki bon! Non Pierre, mo pa bon, mo zis enn kapon. Mo pa kapav pran desizion. Mo pa kapav angaz moi dan nanye. Angela ena rezon. 

PIERRE: Angela!

ARJOUNA: Enn tro long zistoir! 

PIERRE: Si ou kit sa travay la, ki ou pou fer? 

ARJOUNA: Pa kone. Kikfoi mo va ouver enn ti laferm. Loin ar tousa. Tousel. Indepandan. Lib. 

PIERRE: Non sef. Li pa ekziste seki ou pe rode. Ou pe pans zis ou. Me pou ou gagn veritab liberte, veritab lindepandans, veritab boner, fale ki tou dimoun gagn zot asam. Eskiz moi mo koz koumsa ar ou Sef. 

ARJOUNA: Me ki manier pou reysi sa?

PIERRE: Ansam nou tou fer enn sel lafors. Tou bann baryer sote.

ARJOUNA: Ou ena gran lespoir Pierre. 

PIERRE: Mo ena gran lafoi, Sef. 

ARJOUNA: Ou'1e zoinn li? 

PIERRE: Tou dan ou lame, Sef. 

ARJOUNA: (Al ver laport agos, ouver li). Degaze, mons la pre pou vini. (Pierre sorti.) 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.