Senn 2

RAWANA: (Li ouver laport). To pa kapav reponn? To fer koumadir ki gran sef pe vini . 

ARJOUNA: Mo finn reponn Serzan. (Tann zis so lavoi) 

RAWANA: Bon, bon! Tomem ki finn avoye pou ranplas Mike? 

ARJOUNA: Wi, Serzan. 

RAWANA: Antre. (Arjouna enn zenn anviron vennsink-an, oter moiyen, lekor atletik, rantre timidman. Li dibout kot laport)

RAWANA: Kouma to apele? 

ARJOUNA: (Dibout droit). P.C. Arjouna 

RAWANA: Bon Arjouna. Finn explik toi ki travay to bizin fer isi?

MIKE: Kifer to anretar? Pa ti finn dir toi ki to bizin ranplas moi midi? 

ARJOUNA: Exkize sef. Pa mo lafot. Mo pa finn gagn transpor pou ariv dan ler. 

RAWANA: Pa finn gagn transpor! Ar tousa bis ek taxi-trin ki ena lor larout! 

ARJOUNA: Ou pa kone ki tou bann travayer transpor finn zete depi di-zer? 

RAWANA: Non, kifer? 

ARJOUNA: Personn pa bien konpran kifer. Me mo finn tann dir ki zot pe dimann liberasion bann prizonie politik. 

MIKE: Liberasion .... Liberasion! (Enn riye foutan). Rawana mo ale. 

RAWANA: Fer enn lantre dan liv. Apre sa, pa bliye ki to bizin retourne de-zer. 

MIKE: Mo kone Serzan. 

RAWANA: Ki lor pla zordi? Sodomi? 

MIKE: (Fer koumadir li pa tande, li met so kasket, li sorti).

RAWANA: (Enn gran riye rapli ar mesanste). Ar moi, to pa pou sape kamrad Mike.

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.