Senn 1

Ler rido leve, Mike (sinkant-an) pe asiz atab fas ar lodians, li finn apiy enn ti laglas kont "Diary book " la. Ar enn per sizo, li pe koriz so moustas. Rawana (karant-an), so simiz deboutone, pe souy so likou ar enn mousoir, so lizie fixe lor Mike.

RAWANA: Eta Mike, to pa fatige kares to moustas!

MIKE: Mon cher, besoin ki enn dumonde toujours smart. 

RAWANA: Smart! Enn vie siko kouma toi. To bliye to seve blan.

 

MIKE: Mon cher. To finn deja get enn rav. So latet blan hin, me so la queue! 

RAWANA: Goal! Ar toi, pa kapav koze. Alor to'le fer moi koir ki dan to vie zour la, to ankor ena dife? 

MIKE: Cher ami, pa fer moi dir toi des choses grossières. Mo kapav bliye ki to mo Serzan. 

RAWANA: Ki Serzan Mike, to kone nou de kamrad. 

MIKE: Bon, voila, c'est fait. (Li poz sizo la lor latab, met so laglas dan pos). Serzan, finn midi. Mo bizin ale. Mo pa kapav rat mo randevou ... Oh, la douce créature! 

RAWANA: To pa kapav ale, to ranplasan pa ankor arive. Ki to prese! Enn vie renar kouma toi konn bie ki plis to fer enn fam atann plis li kontan toi.

MIKE: Saken sa teknik ... Kifer li ennretar ? Kisannla sa ?

 

RAWANA: Ki sa? 

MIKE: Kisannla pou ranplas moi. 

RAWANA: Enn sa bann zenn joukal ki fek sorti Training. 

MIKE: Li pa pou ser nou koin? 

RAWANA: Ser nou koin! To kapav koir. Enn kout kraking, mo fer li vinn enn bon toutou. De tout fason, to bizin retourne dezer. Pa bliye tou plan finn drese pou dezer-edmi. Avan troi-zer, tou bizin fini dan lord. 

MIKE: Sa to kapav kont sur moi. (Li get so mont). Kot li ete ce con la? 

RAWANA: Asiz toi Mike. Sink minit anplis, sink minit anmoins, ki sa kapav fer? 

MIKE: (Silans)

RAWANA: Tou finn fini fixe. To rapel bien ki to ena pou fer? Pa bliye dezer-edmi. Mike, ki to pe panse? 

MIKE: Nanye. (Silans). To finn fer lager toi Rawana?

RAWANA: Wi, kifer? 

MIKE: Ki to santi kan to bizin touy enn dimoun, enn imin parey kouma toi? 

RAWANA: Ki to gagne? Parey kouma moi! Li mo ennmi. Si mo pa touy li, li pou touy moi ... Premie foi li difisil me kouma to pez gaset ... Bawww! Li tonbe. So disan liber toi. Apre sa tou vinn fasil. Enn, de, troi, dis.

MIKE: Komie to finn touye? 

RAWANA: Boukou. 

MIKE: Zame to finn pans zot? Bann zenn, bann per-d-fami?

RAWANA: Mo fer mo travay. Mo gagn lord touye, mo touye. Plis mo touye, plis mo sef kontan moi. Meday, promosion, tou depann lor la.

MIKE: Zame mo finn touy personn dan mo lavi ... (Enn ti riye bet). Mo prefer fer lamour. 

RAWANA: Pou moi touye, fer lamour, tousala parey. 

MIKE: Lager finn fer toi vinn koumsa? 

RAWANA: Lager finn fer moi vinn enn zom. Zis fam ek zanfan ki fer enn pake letalaz. Mike, mazinn enn sel kiksoz. Pou gagn promosion, pou fer progre, bizin fer plezir bann sef. 

MIKE: (Silans)

RAWANA: To konpran, bann sef kontan bann seki ekzekit lord, fer travay sasi. 

MIKE: Kot li ete sa kouyon la? 

RAWANA: To pa kapav aret pans to bougres. Kouma mo ti pe dir toi, enn sef ena lespri. Li ousel kone ki bon, ki move. Si li trouv kiksoz neseser, se parski li dan lintere tou dimoun. To lintere, mo lintere. (Rawana finn vinn asiz lor latab adroit). Apre sa, enn sef ena gran pouvoir. Si li pa gagn satisfaksion, ena ki pou bizin pey ser. 

MIKE: Kifer to dir moi sa?

RAWANA: Mike! Mike! (Enn riye foutan ek vilger). (Li leve, li mars-marse ver laport adroit. Enn kout sek li tourn ver Mike). To rapel sa ka viol, lane dernier? Pov fam! 

MIKE: Sarzan!

RAWANA: Serzan? Ayaya! To finn bliye mo non? Rawana, to bon kamrad. (Kikenn tap laport adroit). Kisannla sa? (Li boutonn so simiz, dres so lez, al ouver laport). 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

> lir - ekoute - dawnlod
     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.