Senn 13

(Arjouna tousel. Li pas enn mousoir lor so fron. Li soupire, li al ouver laport adroit, get deor, referm li. Li vinn kot latab, asiz lor la, pran so liv, ouver li, lev so latet, fixe divan li, sakouy so latet, ferm liv la, zet li lor latab. Enn ti riye sek, koumadir li pe boufonn limem, sirtou so pase. Li leve, al ver laport agos.)

ARJOUNA: Pierre, degaze. Tansion li vinn enn kou antret. (Li get so mont, get telefonn. Li avoy lame pou lev resepter la, ezite) ... Angela ena rezon … zame mo pou gagn kouraz fer seki mo konsians dir moi. (Li ris enn sez, asize, so latet dan so lame). Mo dimann moi si Zezi revinn lor later pa pou ena dimoun ki pou rod rekoulout li lor lakroi.

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.