Senn 8

ARJOUNA: Toi ... Isi!…Ar li! 

ANGELA: Kifer to koumans interese ar moi enn kou? Ki mirak?

ARJOUNA: Mirak! To mo belser Angela. Mo belser. Fam mo frer. 

ANGELA: Veritab mirak. To finn dekouver sa tousel! Inpe anretar, to pa koir? 

ARJOUNA: Anretar! Angela, ki to'le dir ?

ANGELA: To konn bien. Dan to lizie, dan lizie to fami zame mo ti enn fam dign pou to frer. Pa mem jati. 

ARJOUNA: Pa vre sa. To kone pa vre sa.

ANGELA: Seki mo kone, zot finn fer tou pou fer mo mari kit moi. Moi ek enn ti baba sis moi.

ARJOUNA: Me …

ANGELA: Mo pa ole diskit sa ar toi, me si to insiste, mo kapav dir toi detroi laverite.

ARJOUNA: Angela, tansion li vinn enn kou. 

ANGELA: Les li vini. Les li tande. Mo pa ena nanye pou kasiet ... To kone ki to frer ti ena enn karakter feb. Li les so fami inflians li. Me si toi to ti pran pozision, si to ti sayde ar li, li ti pou ena kouraz reziste to papa ek to mama. Me to ti prefer res trankil. To silans ti vinn konplis to paran kont moi. Troi kont enn. To frer sede ... Kan to ti kapav fer kiksoz to ti res trakil. Aster to rod fer moi koir ki to interese ar mo lekzistans. Tro tar mo ti Jouna. Tro tar. 

ARJOUNA: Me ar li, ar sa mons la! 

ANGELA: Wi Jouna, sa mons la ti vinn prezat li kan manze mo pa ti ena. Sa mons la, li pe nouri to neve depi troi moi. Kan mo ti bizin led to pa ti la. Aster, to vinn pres sermon. 

ARJOUNA: To ere koumsa? 

ANGELA: Ere! To ankor enn zanfan mo ti Jouna. Li ena rezon.

ARJOUNA: Kisannla? 

ANGELA: To prizonie danzere. Toultan li dir ki fale ena liberte pou kapav ena boner. Me pou enn fam, ki liberte kapav ena. Nou destin amare ar kapris bann zom. Me sa pa kapav kontinie. Li ena rezon. Kikfoi samem li dan prizon. E toi, to vey li kouma to ti vey mo prizon.

ARJOUNA: Shhhht! Li vini. 

ANGELA: To patron!

ARJOUNA: (Ankoler). To galan, to karne rasion. 

ANGELA: Pa pou lontan. 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.