Senn 10

RAWANA: Dezer! Bizin telefonn "Headquarters". (Li lev resepter). Alo, alo ... Wi Serzan Rawana, Detention Centre... Alo ... Ou kapav koz inpe for, pa pe bien tann ou... Wi, pe okip li kouma bizin ... Inpe feb ... ankor lagrev lafin ... Apart sa tou korek ... Yes Sir ... Pardon? Non peyna traka. (Li poz resepter.) Ki pe arive ar bann sef? Zot reponn telefonn, zot dimann so nouvel. Kifer li finn vinn sitan inportan? ... Mo sir bann grevis finn krak zot lalign.... Wi, zot pa sir kouma evennman pou devlope. Zot ole pran prekosion de kote. Me ar moi sa pa marse ... Mo veritab sef, li pli lao ki sa bann kapon la ... Li, li kone ki bizin fer. Seki li dir, samem ... Arjouna, mo kamrad. Nou lor bor enn evennman ki pou amenn soi lagloir ek pouvoir, soi lamor. ... Wey Arjouna, to pou bizin soizir. To kapav soi vinn moter sa evennman la, soi so frin; soi to lor mo sime, soi to ar moi ... To nek ena pou dir wi, mo zenn Arjouna. To laferm, dime mo fer toi gagn li. 

ARJOUNA: Sis pie par kat. 

RAWANA: Hin! To tro intelizan. Mo sir to pou konn soizire. (Li pe balote inpe.) 

ARJOUNA: Asize, Serzan.

RAWANA: (Li get so mont). Dezer-dis. Me kot Mike? Mo ti dir li, li bizin retourne dezer. Tou finn drese pou dezer-edmi. "Wi, Serzan, kapav kont sur moi" A! Kot li foutou! Si dan larme sa, finn fini "kortmarsial" li. Mo tro bon ar li. Mo finn kasiet so pese, ala ki manier li remersie moi. (Kikenn tap laport). A! anfin! (Li al vit pou ouver laport) ... Toi sa! To pa finn trouv misie Mike lor sime? 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.