Senn 11

(Pierre, anviron trann-sink an, pion lapolis, rantre ar enn goble dan so lame.) 

PIERRE: Non Serzan. 

RAWANA: Ki to vinn fer isi? 

PIERRE: (Get li, realize ki li finn boir). Kouma toulezour, mo pe amenn so dite. 

RAWANA: To kone li pe fer lagrev lafin. Ki dite to amene?

PIERRE: Pa dir sa ar moi sef. Mo finn gagn lord fer sa. Li boir, li pa boir, bizin amenn so dite ek so manze toulezour.

 

RAWANA: Bon, bon! donn li so dite. Apre sa, fout lekan ... P.C. Arjouna, mo sorti inpe pou pran ler. Ou pran tou ansarz. Pa bliye mo bann lord. (Li sorti adroit). 

ARJOUNA: Yes Sir. (Li pous enn soupir). 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.