Bann dernie piblikasion

   

Misyon Garson

par Lindsey Collen

Lakaz bann la kriye li Garson. E sa nom la agas li.Fek gayn rezilta HSC. Garson so mama donn li enn komisyon pu li al serse kot so Chacha dan Lenor.

Pandan li pe fer sa komisyon pu so mama, par enn seri tipti malantandi, Garson realize ki li ena de-trwa zur lib. Lib pu fer seki li ule.

So komisyon konverti an misyon. Misyon ver so inisyasyon dan lemond adilt. Alor, malgre ki li ti enn zanfan grandi dan koton, enn sel ku li truv li dan enn seri lavantir, ki, enn apre lot, introdir li a lavi dan Moris 1996.

 

Li bangole ansam ar Kapitenn ek Kade. Li bizin fer fas lamor, dan larealite pa zis dan so limazinasyon. Bandi kokin li, ale. Li rant dan enn muvman demas tutafe par kwinsidans. E Garson zwenn Tifi. Li truv lamur.

 

E pandan tu so linisyasyon li gradyelman fer fas so dey, enn dey profond pu lamor so gran Baya. E an mem tan li vinn zom.

 
 
 
   

Langaz Kreol, Langaz Maron

par Emmanuel Richon.
(sa texla onnlainn net)

Sa liv la detrir enn mit kumkwa preske to mo kreol desann depi Franse. Li kestyonn sa kalite etimolozi la. Lorizinn langaz kreol, li plito plizyer, li miltip.

Deryer laparans ki enn premye kudey donn nu, si nu get byen, ena lezot lasurs.

Sa texs la pe reabilit tu bann partisipan ki ti ena dan nesans langaz kreol.

Li replonz nu dan so konteks fondamantal, sedatir, lesklavaz. Li pe replas langaz kreol dan listwar. Li pe montre tu so kalite, tu so prodiktivite lengwistik ki byen byen gran.

 
 
 
   

LI

par Dev Virahsawmy
(sa texla onnlainn net)

Dev Virahsawmy ti ekrir sa pies teat la an 1972 ler li ek so bann kamarad politik ti dan prizon sou leta dirzans.

Mem si pies la ti inspire par bann evennman sa lepok la, ‘LI’ li enn pies ki avantou tret problem liberte e kimanier dimoun tas dan langrenaz povrete.

 

Personaz prinsipal ki zame paret lor lasenn li reprezant bann gran lespri kouma Zezi Kri, Gandhi ousa Nelson Mandela.

 

Pies la ti interdi par Gouvernman an 1976 me interdiksion ti leve ler ‘LI’ ti gagn premie pri dan konkour teat Radio France International an 1981.

 
 
 
   

Enn Seleksion Poem

par Dev Virahsawmy
(sa texla onnlainn net)

‘Enn Seleksion Poem ’ se bann poem prefere Dev. Ena 19 poem ek 15 ladan ou kapav ekoute onnlainn.

 
 
 
   

Ti-Prins

par Antoine de Saint-Exupéry
Tradiksion: Dev Virahsawmy
(sa texla onnlainn net)

‘Ti-Prins’ li enn tradiksion-adaptasion ‘Le Petit Prince’ par Antoine de Saint-Exupery.

Li fer parti enn stratezi pou montre ki Morisien (Kreol Morisien) li enn lang devlope ki kapav dir tou seki bann Morisien anvi dir.

 
 
 
   

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.