Senn 6

Rawana ouver laport adroit. Angela, enn fam anviron trant-an, bien smart, rantre.

RAWANA: To sir personn pa finn trouv toi.

ANGELA: Kouma touzour. Mmmm ...To santi pi larak. Gran lazourne koumsa to boir.

RAWANA: Parski mo tro tris kan to pa la. Ale, anbras moi. (Angela abras li lor so lazou). Ale mo gate, pli bien ki sa. 

ANGELA: Taler. Ki to prese? 

RAWANA: Lavi kourt.

ANGELA: Toi. Toi to pou viv omoin san-tan. Li ankor pe fer lagrev lafin? 

RAWANA:
To finn vinn get moi ousa to finn vinn sers so nouvel?

ANGELA: Mo zis pe dimande. Si to pou ankoler, mo prefer ale. Mo pa anvi lager. Mo finn fatige diskite. 

RAWANA: Si to finn fatige, ale. Kifer to vini. Ale.

ANGELA: (Dekonserte) 

RAWANA: To'le al get li?

ANGELA: Non. Les tonbe.

RAWANA: Asiz toi la. To pran enn tipti? 

ANGELA: Non mersi.

RAWANA: Madam boude. Madam finn vinn sosiab. Eta, ar moi to pa fer sa. To fer to alert ar moi, mo met tou to pese deor. (Angela asiz lor enn sez). Ki to gagne zordi?

ANGELA: (Silans)

RAWANA: Ki to gagne? 

ANGELA: Nanye ... Mo nepli kone.

RAWANA: To nepli konn koi?

ANGELA: Tou paret drol zordi. Koumadir enn siklonn dan leparaz.

RAWANA: To rekoumanse ar to bann zistoir fam. Tou normal. Pa ena okenn problem. Okontrer. Zordi kapav enn gran zour pou moi. Mo kapav vinn enn gran boug. Lerla to pou kapav viv kouma enn gran Madam. Bizou, zoli linz, tou seki to'le. Fer moi konfians, sa enn gran kiksoz. 

ANGELA: Kot Mike? 

RAWANA: Mike finn al zouenn so troi-sink.

ANGELA: To tousel la? 

RAWANA: Non, ena so ranplasan. Mo finn avoy li cheke si tou korek. 

ANGELA: Kisannla sa?

RAWANA: Pa bizin trakase? Enn ti boug korek. Enn ti intelektiel ar bann gran lide, bann gran prinsip. Li lir tro boukou.

ANGELA: To kone ena lagrev deor? 

RAWANA: Wi. Mo tann dir bann travayer pe dimann so liberasion. 

ANGELA: Mo'si mo finn tann dir sa. To pa koir ki ti bizin larg li? Ki li finn fer? 

RAWANA: Moi mo la pou vey li, pa pou ziz li. Seki li finn fer pa regard moi. Mo fer mo travay, mo souiv lord, samem tou.

ANGELA: Depi vin zour li pa pe manze. Li doitet bien fay. 

RAWANA: Li,li, li! Tou dimoun interese ar li. Mem toi. Me moi, moi ki nouri toi ek to batar!

ANGELA: Rawa! Mo defann toi koz koumsa ar moi.

RAWANA: Tst, tst, tst, to defann moi? Toi enn fam ki mo nouri, ki mo abiye, to defann moi. Me mo piti, to pe gagn foli grander. Pa bliye mo finn ramas toi dan labou; aster mo kapav rezet toi dan labou ... To defann moi. Mo kas ki pe koz ar toi ... Kouma toi, mil mo kapav gagne. Fam ki to vo ... Ar lamone ninport kisannla kapav aste enn femel. (Li al ver li, trap so lerin). 

ANGELA: Pa tous moi. (Li al ver laport). 

RAWANA: (Souiv li). Pa tous toi. Si mo repran tou seki pou moi, to sorti touni depi isi. Alor enn konsey, to kone mo posed toi, pa fer zes ar moi. To finn bien konpran? 

ANGELA: Pa tous moi sinon mo kriye. Ouver sa laport la. Mo ale.

RAWANA: Mo piti, lakle dan mo lame ... (Sey anbet li). Angela, to kone to zoli kan to ankoler, plis mo insilte toi, plis mo dezir toi. Fini ar tousa. Ale nou bliye tou. (Arjouna kot laport agos depi ki Rawana finn koumans insilte Angela. Bann la pa realiz so prezans. Angela so ledo tourne ar laport agos). 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.