Senn 14

(Pierre rantre atout vites).

PIERRE: Sef, bizin fer kiksoz, sinon li pou mor. Andire respire li nepli kapav. Sef, fer kiksoz, Sef. 

ARJOUNA: Ki mo kapav fer? 

PIERRE: Telefonn "Headquarters", dir zot avoy enn dokter vit. Sef, pa kapav tarde, so lavi andanze. 

ARJOUNA: (Inpouisan). Me li kont regleman. Mo pa kapav Pierre. Mo bien anvi. Mo'si mo'le sov so lavi, me mo pa ena sa pouvoir la. 

PIERRE: Ki ou pou perdi? ... Les mo telefone ...

ARJOUNA: Non. Ou pa sipoze konn nanye. 

PIERRE: Me mo kone sef. Sa sanz tou ... 

ARJOUNA: (Ezite, dezespere). Me ... (Son pa kot laport adroit.)Tansion li vini (Li galoupe al ferm laport agos akle. Kikenn tap laport adroit. Arjouna al ouver. Pierre diboute ar so goble dite dan so lame.) 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.