Senn 7

(Arjouna touse pou atir zot latansion. Angela ek Rawana tourne anmemta. Arjouna fixe Angela ki paret anbarase. Li bes latet. Arjouna al asiz kot latab, ouver liv la pou fer enn lantre. Li get Rawana, so lizie ranpli ar laenn, lerla li koumans ekrir). 

RAWANA: Tou korek Arjouna. A! Mo finn bliye prezant toi. Angela, samem nou zenn intelektiel, fitir minis agrikiltir. (Riye foutan). (Angela pa get li) . Ki arive, zot de. Timid? To trouve Angela, to pe intimid nou zeni. Ki manier, li bien?

ARJOUNA: (Ironik). Tou korek. (Li pe ekrir.)

ANGELA: Bon, mo ale. 

RAWANA: Ki to prese. Arjouna, Madam ole kone si li bien. Mo dir li ki li korek me li pa'le koir.

ARJOUNA: Li bien feb, li bien fay, li bien bizin enn dokter. (Li lev latet pou get Rawana). 

RAWANA: Kifer to bizin ekzazere? (Angela ek Arjouna pe fixe li.) Bon, les mo al get li ar mo lizie. (Li sorti par laport agos).

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.