Senn 4

 

(Rawana tousel. Li souy so figir ek so likou ar enn mousoir. Li pe transpire. Li boir inpe depi dan flask la. Lefe laboison la koumans paret. Deplizanpli so lalang pou koumans amare. Deplizanpli li pou vinn brital, mem vilger. Detanzantan li pou boir inpe ziska lafin pies la). 

 

RAWANA: Pa gagn droi boir? Kisannla kapav anpes moi. Moi ki sef isi ... Enn laferm! ... Lapolis pa bon pou gran misie la …. Lindepandans! .... Gran-gran lide! ..... Koumadir li pli fezer ki so kamarad li. (Li pran liv Arjouna, zet li lor latab ar degou). Trouve sa bann zenn ki finn nouri dan boit koton. Zot pa kone ki apel lamizer. Zot pa kone ki apel souse pou gagn enn travay. Lindepandans! Letan moi mo ti pe fer lager pou defan so lindepandans ki li ti pe fer? Li ti pe zoue, ansekirite. Aster li vinn koz lindepandans ar moi. Mo finn riske mo lavi pou dimoun kouma li. Komie mo finn bizin touye .... liberasion ... Nou tro mou ar zot. (Boir inpe) ... Arjouna, ki to pe fer? ... Lindepandans!…Liberasion!… gran koze !... Tou sa bann sakrifis, tou sa bann travay malprop ki mo finn bizin fer ! Wi misie, non misie … Aster, ler mo finn ariv pre kot mo bit (Li trap revolver la, kares li), zot vinn ar moi ar zot gran-gran koze. Personn pa pou dibout lor mo sime. (Li poz revolver la ar prekosion lor latab) ... Arjouna! Arjouna! 

 

 
     
Dev Virahsawmy

> Avoy enn emeyl ekrivin la

 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Senn 1

> Senn 2

> Senn 3

> Senn 4

> Senn 5

> Senn 6

> Senn 7

> Senn 8

> Senn 9

> Senn 10

> Senn 11

> Senn 12

> Senn 13

> Senn 14

> Senn 15

> Senn 16

> Senn 17

> Senn 18

---------------

Dawnlod

> LI (tex komple)

     
     
     
 
     
 
Forem
Partisip dan forem lor pies teat LI
 
     
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.