Ekout Poem - Dawnlod Poem

Zoizo Samarel

 

Enn peser-labourer dan vilaz Samarel,

Dan gri-gri gramatin kan bann fe dan lesiel

Finn kasiet zot palet, ramas kot son lafnet

Enn zoizo plim mouye ki pe mor lamor bet.


Vit-vit li souy li sek, anvlop li ar linz so,

Ar kouyer fer li boir detroi gorze dilo

Pou sov lavi zoizo lesiel-later-lamer

Ki finn grandi lao lor montagn set kouler.


Ler tanto arive ar labrim ti lapli

Zoizo mingi-mingi pa tann lapo kabri;

Dan enn koin so pagne li pe fixe dan vid,

Respire pa fasil kan lavi finn lasid.


Nou perser-labourer pas lanouit pou vey li,

Konsol li, soulaz li, redonn li gou lavi.

Ler gramatin vini so lizie ferm tousel,

Dan enn rev fantastik li pe bat so lezel.


Dan lesiel Samarel; dan lebra so zoizo

Lor enn vag Nirrvana zot pe bingn dan dilo

Kolorie ar pinso bann zepis parfime…

Ler so somey kase zoizo finn anvole.


Dan so plas enn prinses lor enn tronn kler-de-linn,

Bote lebenn dan enn sari lasoi-de-sinn

Pe sant lamour. Enn gran roulman lapo kabri

Anvlop so nam ar sawal nouvo melodi.


Bann zoizo Samarel dan lesiel set kouler

Finn aprann so sante, bann poison dan lamer,

Tou bann pie lor montagn anker pe sant ansam.

Nouvo poem kram-kram aster pe donn lagam.


 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.