Ekout Poem - Dawnlod Poem

Enn Od pou nou Sega

 

Bann lipie elegan anmouvman ar later

Pe fouy kontak ritme dan enn kadans primer;

Bann vibrasion sonor dan lanbians san zefor

Pe balans bann laans, asoupli bann lekor;

Lapo bouk mor redi triyang nouvo nesans,

Dan enn jalsa lagam ladans ploy so lamans.

Mo vini!


Mo vini! Fraz mazik antik ki dres latet

Depi dan vant later avan let alfabet;

Depi dan profonder pli profon ki Lafrik

Fraz kominion primer napa konn lot lozik

Apart amenn ansam tou dimounn dan zouisans

Pou soud bann lien intim, garanti lesperans.

Ti-la-e!


Ti-la-e? Dan panie? Dan kazot? Akot zot,

Mazisien kreater, Apsara, Pigmalion

Ki ti bizin poli diaman brit lor lakot,

Kas lasenn sediksion lasirenn ilizion?

Get sa zoli ti fam ki roule do baba!

Pran li dan to lebra! Samem Larenn Sega!

Mo vini!

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.