Ekout Poem - Dawnlod Poem

Mirak Divali

 

Bann zetoil lor later pe transpers tou bann voil. 

Gran freser rnarenoir pe fonn ar nou saler,

Lalimier dan leker pe ekler bann lapas,

Tras sime voiyazer, efas tas dan lespas. 


Bann sante tou kouler pe chombo liniver,

Bann mitay kolorye ar parfin laroze

Kouma harr dan leker pe sikre santiman,

Fer disan bann imin bliye gran, bliye ran. 


Lamizik Divali ar parfin kolorye 

Pe aroz bann petal lor sime so zanfan. 

Bann miray pe grene! Tou bann far alime!

A BonDie! Fer mirak Divali kontinie! 


Nou tou bann voiyazer lor later efemer 

Me nou ranz bann miray otour nou kont ser-frer,

Pas letan louk voizin atraver trou miray.

Bann miray pe grene! Anou partaz mitay!

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.