Ekout Poem - Dawnlod Poem

Poem pou Fet Mama

 

Kouma to bien! Kouma to bien!

Dan so lebra kouma to bien!

Kan to gagn fin, kan to gagn fin

Se so lekor ki nouri toi.


Kouma to ge! Kouma to ge!

To ti lemonn bien proteze.

De lizie fier ki trakase

Pe vey toi fer to premie pa.


To rapel kan Claudette vini

Ar so divan ek so lapli

To ti leker ti pe tranble,

To ti leker ti pe sote.

Kisannla dan so de lebra

Ti anvlop toi pou konsol toi?

Kisanla sa? Kisanla sa?


Enn foi, asoir, to rapel bien,

Lafiev-kosmar kouma koltar

Ti pe bril toi ar marenoir

Dan tourbiyon enn lasesres.

To lekzistans ti menase.

Akote toi lor bor lili,

Lasours lavi ti pe veye.


Nou tou ti ge! Nou tou ti ge!

Lorkes ti pe fer nou danse,

Nou lespri ti pe voltize,

Nouvo lavi ki koumanse.

Laba dan koin pre kot gato,

Leker sere deryer sourir,

Vit-vit li ti efas enn larm

Pou ki personn napa trouve.


Li for, Ii feb, li zenn, li vie,

Li krint, li smart, li kabose

Li ankor pe vey to sime.

Dan so lizie fier-trakase,

Nanye napa kapav sanz sa,

To res ankor so ti baba

Ki li'nn nouri ar so lekor.


Anou sante! Anou sante!

Zordi so fet, anou sante.

Me selma fale pa bliye

Enn ti panse pou malere.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.