Ekout Poem - Dawnlod Poem

O Dek

 

O dek! Enn serindikap ek enn kardinal

Pe kourtize lor enn brans filao.

O dek! Troi ti lapin blan ar zot lizie rouz

Pe zoue-zoue lor lerb ver dan bor dilo.

O dek! Kat tipti pousin blan, noir, zonn, maron

Ansam pe fouy later pou rod lever.


Bat to tanbour tanbourye!

Tap to ravann ravannye!

Les lapo kabri gazouye!


O dek! Enn bengali pe sante lor enn fler,

Ki leze kouma enn papyon dore.

O dek! Fler kann velour pe danse dan lezer,

Li pe valse ar lamizik lesiel.

O dek! Zoizo kolorye gazouy-gazouye

Pe patine lor ledo larkansiel.


Bat to tanbour tanbourye!

Tap to ravann ravannye!

Les lapo kabri gazouye!


O dek! Niaz pe anvlop montagn ar so kares,

So lonbraz pe rafresi tou bann fler.

O dek! Enn boul dife lor pe al boir dilo,

So kouler pe pintir nou liniver.

O dek! Lalinn kouler larzan pe zoue yoyo

Ar bann zetoil diaman lao-lao.


Bat to tanbour tanbourye!

Tap to ravann ravannye!

Les lapo kabri gazouye!

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.