Dawnlod Poem

Dife dan Kann

 

Bann lalang rouz-oranz-lor pe danse dan lorizon

Anflame. Kouma serpan disan zot pe ranp ver

Lesiel mov. Marenoir pe vini.

Freser ar so gran kapot

Pe anvelop vilaz san lalimier, san lespoir

Ar so bordir karo kann.

Dife ki pa pirifie, dife ki pa sofe

Dife ki pa amenn lavi,

Dife ki pa detrir,

Dife dan kann,

Dife ki amenn

PROFI.

Li amenn ni koumansman, li lafin.

So laflam kouma bontan dan siklonn.

Menase, grongne, grinse, kriye,

Sifle, irle, krake, ronfle, rabase.

Boukou kouler, boukou mouvman me

Kouma enn miraz li disparet

Pou les tou parey kouma avan.

 

 

Chiniraja pe ranpli so poumon ar goudron.

Government warning, smoking

May damage your health.

Li fer enn sourir san konpran.

Enn lafnet dan so labous

Montre so lalang rouz

Deryer ledan zonn nikotinn.

Li plonz dan lamer noir lapay brile;

Lasann profi pe voltize dan lezer.

Kouma tourbiyon li anserkle so lipie,

Mont ziska so nene.

So lakras noir fer mastik

Dan so lagorz;

So poumon ranpli ar goudron;

Dan enn touf fey karbonize

Enn lonbraz pe sirkile

So laserp dan so lame.

So liniver kouma sarbon,

Lasann profi finn vinn mari.


Lenerzi farata-kari-pomdeter

Pe koule lor so fron

Simiz perkal kole lor so ledo.

Lasan profi ek transpirasion Chiniraja

Pe kol realite ar enn mastik.

So poumon ranpli ar goudron.

Government warning,

Smoking may damage

YOUR HEALTH.

Chiniraja

Pa

Anvi

Riye.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.