Ekout Poem - Dawnlod Poem

Lasours

 

Sime la li bien-bien long

Sime la li bien-bien dir 

Komie finn pas lor la avan moi 

Zegoui dife dan lesiel

Lapousier dan mo labous 

Mo lagorz pe amar-amare


Lasours la li ankor loin 

Bien-bien fre, bien-bien kler 

Lasours kot nou tou pou al boir 


Simitier ranpli ar fler 

Kot bann frer finn depoz zarm

Sime la li pas kot simitier 

Mo lavi kouma lapousier

Pou fini dan simitier 

Mo lespoir zame li pa pou tingn

Pou sak flanbo ki pou tingn 

Ena mil pou alime 

Ziska ki sime tous lasours 


Marenoir pe rod noiy moi

Marekaz pe rod boir moi 

Ena kamrad ferm koste ar moi 

Me dime komie pou ena 

Ler soley manz rnarenoir

Komie ki pa ankor vinn fler 

Seki yer soir ti ar moi 

Zordi nek enn souvenir 

Souvenir ki lour dan mo leker


Nou bizin met sime kler

Nou bizin konstrir bann pon

Pous par pous, pa par pa ziska lasours

Mem si nou nou pa gagn sans

Nou zanfan va profite

Lapousier pou vinn lalimier


Lasours la li ankor loin 

Bien-bien fre, bien-bien kler 

Lasours kot nou tou pou al boir

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.