Ekout Poem - Dawnlod Poem

Mo Pei

 

Mo pei li pa zis enn tapi karo kann,

Zis kristal fangourin ek parfin tamarin;

Li pa zis enn choula pou sef roulman ravann,

Zis kadans sourian bann transink kas lerin;


Mo pei li pa zis kokotie ekzotik,

Zis soley lor laplaz ek douser badinaz;

Li pa zis soulezon dan nisa rom tropik,

Paradi pou touris ek foulous-alanaz.


Mo pei li tousa, me li plis ki tousa.

Li finn gout lavantir dous-amer ras imin,

Konstrikter-destrikter, bouldozer-mazisien.

Li enn gran larkansiel kot zepis tou kouler

Gard freser gramatin dan bourzon nouvo fler.

Mo pei li tousa, me li plis ki tousa.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.