Ekout Poem - Dawnlod Poem

Zistoir enn fler

 

Nek plonz to nam dan fon lamer

Si to'le konn zistoir enn fler

Ki finn ouver so bann petal

Dan enn gran tourbiyon rafal. 

Si to'le konn zistoir mo fler

Tranp to lespri dan lamer kler. Lontan-lontan enn gramatin 

Dan koumansman so gran destin

Douler-douser dan vant later

Ti donn nesans enn bout later.

Dan bout later enn zoizo brin

Ti vinn depoz enn ti lagrin. 


Lerla bann flev lor nou later

Plonz zot lespri dan fon lamer

Pou tras ansam sime Listoir 

Pou ranz lespoir ar dezespoir.

Dan profonder destin amer 

Tou larivier zot rev mem fler. 


Dilo Lasenn, Laloir, Nizer 

- Dan profonder destin amer -

Dilo Ganga ek Zambezi

Ponnaïyarr, Godavarri,

Flev Yangtze Kiang, tou larivier

Ar zot lespoir aroz mem fler. 


Tou bann dilo finn melanze, 

Li bet aster sey separe! 

Nou bout later finn donn enn fler,

Nou selebre so lalimier.

Olie tir lay ar lepase 

Nou dir ansam " Mersi BonDie " .

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.