Ekout Poem - Dawnlod Poem

Komet Halley

 

Komet Halley kouma'nn balie

Dir moi do ta ki to ete?

Sak foi to bat enn ti kare

Parti kot nou ki to trouve?


Konper Froder ankor foser limem exper balye karo

Li'nn vinn enn zouer dan trik so frer, lor triyangaz li inzenier

Konper Lalo ankor zero, pas so letan get fim porno

Li gagn so bout ar sef froder san fer zefor, so sime kler

Konper Froder foul satisfe, fay pat san kler, maja karro

Konper Krever ankor piner, lor pas bagou li bat nou tou

Akoz li konn fer labous dou, so lavi dous, pa fer erer

Konper Patol ankor lagli, so ti lespri ankor mou-mou

Li finn desid pou souiv Krever, zoue so ti rol, nek fann rimer

Konper Krever balans so kont. Paysa beta boukou-boukou

Konper Zouiser ankor fezer, li fer vantar ar so chokrra

Kouma tazar li fer vantar, bann ti boueter nek aplodi

Konper Pagla ankor fatra. Pov bachara anvi nisa

Pou enn wiski li met sari, mont lor lili. Gidji, gidji!

Konper Zouiser dan nirrvana. Li'ena paysa, peyna traka.


Komet Halley napa ale

Bez kout balye, balye salte!


Why, why mes enfants faut travay pou gagn son pain!

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.