Dawnlod Poem

Chiniraja

 

Chiniraja ki to pe panse?

Barlizour timid pe ouver so lizie

Pou fer laroze glase briye

Ar freser mat gramatin

Lor fey kann ki finn kasiet

So kouler dan marenoir.

Lavi pe leve, somey pe kase.

Chiniraja ki to pe panse?


Lapay sek anba to lipie pe kriye,

To pa tande.

Lapousier roz bes latet, zet lekor al kraze

Lor feyaz, to pa trouve.

Fangourin later, pe aroz ler

Ar parfin sikre, to pa santi.

Lor enn mel divan toi

De perdri trakase pe pare

Pou anvole, to pa kone.

Lavi pe leve, somey pe kase,

Chiniraja ki to pe panse?


To bann frer kouma toi pe bese, pe leve

Kouma pantin

Pa tande, pa trouve, pa santi, pa kone,

Zot tou parey.

Loto la arete, kolon la diboute

Bonzour misie.

To lame pe leve, pe bese, pe leve

Kouma masinn.

Soley out demi-tied pe lite ar enn niaz.

Ayo bondie!

Dive kann antere partou kot li gagne.

Sa mo destin!

Sirdar la lor enn ros diboute pe donn lord.

Sa do destin!

Manejer lor balkon so lame dan so pos,

Li satisfe.

Lavi pe leve, somey pe kase.

Chiniraja ki to pe panse?

 

Divan finn balye niaz,

Soley out gonfle so

Lestoma, avoy so

Lalimier lor ledo

Tabisman.

To bann frer lev latet

Get lesiel fer sourir.

Bann fler kann divan toi

Pe danse ar kouler

Lalimier.

Bann fey sek pe sante

Ar kadans to mouvman.

Enn jalsa pe monte

Ar siro linite

Dinite.

Zot tou pe tourn ver toi;

Lamizik akorde;

Enn sel not pe manke

Pou ki toi ek leres

Vinn enn sel.

 

Lavi pe leve, somey pe kase.
Chiniraja ki to pe panse?

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.