Dawnlod Poem

Balad Ti-Rajou

Enn papyon zonn lor enn fey ver

Pe kas poz dan soley liver.

Ti-Rajou tourn vit so ledo.

Ayo so lespri lor tablo!


- Kot to pe ale mo bayo?

Kifer to prese do matlo?

- Mo pe al lekol pou aprann abesede,

Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.


Pa tro loin enn serin safran

Pe soufle so refrin fringan.

Ti-Rajou ferm vit so zorey.

Ayo so lespri pa parey!


- Kot to pe ale mo bayo?

Kifer to prese do matlo?

- Mo pe al lekol pou aprann anglefranse,

Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.


Boukie banane rouz anfler,

So fler pe parfim liniver.

Ti-Rajou bes vit so lizie.

Ayo so lespri finn vinn vie!


- Kot to pe ale mo bayo?

Kifer to prese do matlo?

- Lefrayt-lefrayt mo bizen konn mo tab par ker,

Defoidekat, sinon mo pou pey sa bien ser.


 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.