Ekout Poem - Dawnlod Poem

Mo Pie Mang

 

Mo ti ena enn pie mang dan lakour

Ti donn moi so lonbraz toulezour

Ti ranpli mo labous ar douser

Ti tranp-tranp mo lizie dan kouler

Mo pie mang ti toultan zenere

Ti protez mo gazon kont soley

Ti nouri orkide lor so fre

Pa ti konn fer santaz ni ravaz


Me pov moi, bachara! Ki mo fer?

Mo priye pie lafours kot lotel gouvernman

Li pli gran, li pli ot

Li li omniprezan

So lao, so anba melanze

Kot li tal so kadav

Kot li poz so deryer

Kot li bouz so bann pion

Nanye nepli pouse

Li pli gran, li pli for

Akoz sa mo priye pie lafours

Kot lotel gouvernman


Pie lafours finn tom plat

Ti koutvan ti ase

Pou fer li manz later


Mo pie mang ankor la

So lonbraz, so douser, so bonker

Kan mo ferm mo lizie

Mo sir li pou donn moi

Detroi ti bout diboi

Pou fer mo samadi.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.