Ecout extre la - Downlod extre la

Misyon Garson

Paz 8 a 9

(extre)

"Garson!" Sann kut la mo marna pe azut so lavwa. Enn juo. Mo pa reponn mem. Silans. Mo pe bude? Mo agase? Sirman enn zefor ridikil pu sey ranvway problem rezilta. Politik lotris, apel sa. Fuy mo latet anba disab laplaz, lerla lemond pu disparet. Li vre. Dakor: Mo pa pe anvi kone sipa pase, sipa fel.

Mo prizonye.

 

Mo marna, li, li kapav koste ar rnwa kan rno pe rnanz rno dine, kan rno pe asize divan televizyon pe get MBC ek so nuvel insinifyan lor Stok Exchenn. Wi, li kapav avoy so lame dan rno lasyet, rno lasyet lor rno zenu divan rnwa, li kapav pran enpe diri enpe kari, pez pez li, avoy so larne dan rno labus.

 

Diset an rno ena.

 

Li tuzur fer rnwa manze. E rno permet li.

 

Rernark sa byen. Mo pa uver rno labus pu dir li naryen. Mo zis uver rno labus pu pran sa buse rnanze la ar li. Ondire mo kontan. Saki bez rnwa. Ondire rno ule. Mo anvi. Mo dezir sa.

"Garson!" li kriye ankor. Mo pa buze. Mo kone li pa pu vinn sers rnwa. Pa zordi an tu ka. Pa azordi.

Lezot zur wi. Pu enn wi, pu enn non, li rant dan rno lasarn. Lezot zur, rno pe dir. Li sant enn sante Lata Mangeskar kan li rantre. Enn warning sa. Bare, li pe vini. Me, li pa tap laport avan li rantre. Zame. Sa ti pu enn siyn, enn prev mem, ki mo lasam li pu mwa.

 

Parfwa li rantre, gayar, li chek mo limform. Sa so gran zafer. Tultan li pe chek mwa. Li pe savone, met sek, rinse, drese, rapyeste, ramase, tire. Enn dobi dekias personel pu mwa.

 

Personelman, mo lopinyon, mwa mo krwar, ki ena fwa li bliye, li krwar mo ankor so tibaba.

 

Ena zur li al ziska dimann mwa sipa mo finn reysi al deor korek korek. Mo reponn li tu. Sa li enn zafer ki mo bizin fer li byen kler. Pa zis li ki antor ladan. Mwa ki antor. Momem ki antor. Mo pa dir li. Mo napa reysi dir li ki sa enn zafer nepli regard li. Sipa mo finn al deor korek korek, sa enn zafer personel pu mwa. Mo pa dir li fode pa li dimann mwa ankor. Parfwa mo per li swiv mwa drenaz, vinn lav mo deryer. Parfwa mo per mo pu les li lav mo deryer. Ala mo'nn reysi tir sa lor mo lestoma. Li vre. Mo ena sa krint la.

 

"Garson, ki ariv twa?"

 

Ecout extre la - Downlod extre la
 
     
Lindsey Collen
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Ou’le konn plis?
 

> Paz introdiksion

---------------

lir

> Paz 8 a 9

> Paz 70 a 71

---------------

ekoute

> Paz 8 a 9

> Paz 70 a 71

----------------

dawnlod

> Paz 8 a 9

> Paz 70 a 71

---------------

lartik lagazet

> L'express 16 zanvier 1997 par Vinesh Hookoomsing (an franse)

> Le mauricien 31 ut 1996 (an franse)

> L'express 3 novam 1996 (an franse)

---------------

seksion angle

> dekouver version angle sa liv la (Boy)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.