Ecout extre la - Downlod extre la

Misyon Garson

Paz 70 a 72

(extre)

Kan mo verse pu rantre par laport, mo truv de gro lisyen dan loto par deryer. Zot latet pe verse, zis kot mo pu bizin al pran mo plas asize. Zot pe get mwa. Zot interese kone kisannla pe rantre pu asiz divan zot. Zot lalang pe balanse. Zot zorey pe pwent par divan. Zot nene pe travay mem pu kone kisannla mo été, mwa.

« Pa bizm pran enn su traka, rantre ! » sofer la dir. "Pus zot, zot va koste zot latet lot kote, zot. Welkom abor. Rantre enn fwa, dof. U ena le gran |oner rant dan nu limuzinn. Mwa, mo u Kapitenn, mo swet u byenvini. Mo espère u pu kontan u vwayaz ansam ar nu. Ala mo asistan, Kade, pu so bann pros. Enn kopilot, kapav dir. Byen kontan pu fer u konesans."

Mo pa reysi reponn.

 

Mwa, mo enn dimunn mo per lisyen, mwa. Mo pa reysi dir kuma mo apele. Mo pa reponn ditu. Mo get sa de lisyen la. Zot get mwa gro-gro lizye. Ondire zot kone mo per. Mo panse mo pu dir sofer la les li, ale tuzur san mwa.

"Sort depi la!" Mo ti krwar sofer la pe kriy ar mwa, me non, li pe koz ar so de lisyen. Li vir deryer, vire net, e enn par enn, li chombo zot par zot mizo, li pus gro la ek lerla tipti la lot kote, dan kwen par deryer li.

"Bann ti bandi," li dir zot, li kares zot zorey enn kut brit. "Gran la enn mal, Mazor. Lotia so tifi, Chanchal."

"E mwa, mo apel Mayk."

"Ansante," zot dir li ansam. Kapitenn ek Kade. Kuma enn koral.

"Ale rayt," Kade dir, li ris mwa par mo zepol, "Aie rayt. Siz la, u." Li al asiz par deryer, li.

Sa vedir mo oblize rantre.

 

Kapitenn remet kontak. Re-nanyen.

 

Li sey enn trwazyem fwa.

Loto la pa pran mem.

 

"A! Li pa finn pran lor trwazyem kut seye. Sa vedir, bizin sanz taktik. Sa vedir, bizin puse.

"Tu pasaze, rann enn servis, desann puse!" Li koz ar nu de, kumsidire nu enn laful. Alor, mo desann, Kade desann, nu puse, puse, puse. Loto la pa'le pran.

"Vir manivel dan masinn," Kade kumans santé. Ep! Kapitenn pas vites, loto sakuye de-trwa ku, li pran. Lamizik moter rezone. Kade rerant par deryer akote latet bann lisyen, zot lis so zorey. Zot kontan. Mwa, mo rerant par divan.

"Fasten your seat belts, gentlemen," Kapitenn dir. "We have a lift-off."

 

Ecout extre la - Downlod extre la
 
     
Lindsey Collen
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Ou’le konn plis?
 

> Paz introdiksion

---------------

lir

> Paz 8 a 9

> Paz 70 a 71

---------------

ekoute

> Paz 8 a 9

> Paz 70 a 71

----------------

dawnlod

> Paz 8 a 9

> Paz 70 a 71

---------------

lartik lagazet

> L'express 16 zanvier 1997 par Vinesh Hookoomsing (an franse)

> Le mauricien 31 ut 1996 (an franse)

> L'express 3 novam 1996 (an franse)

---------------

seksion angle

> dekouver version angle sa liv la (Boy)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.