Ti-Prins: Sapit 9

 

Mo koir li ti servi bann zoizo sovaz migrater pou kit so planet. Gramatin avan so depar, li ti met lord partou lor so planet. Ar boukou soin li ti ribor bann volkan anaktivite. Ti ena de volkan anaktivite. Sa ti bien pratik pou sof manze gramatin. Ti ena osi enn volkan mor me kouma Ti-Prins ti kontan dir, zame sir ar zot. Alor li ti prefer ribor osi volkan mor la. Enn volkan ki bien ribore, so laflam li dou ek regilie. Li pa pete ousa kras dife. Enn volkan li kouma lasemine lizinn. Malsans pou nou lor later nou tro tipti pou ribor nou volkan. Akoz samem nou gagn enn ta traka ar zot.

Ti-Prins ti osi ras bann nouvo pous baobab. Ti ena tristes dan so leker parski kikfoi dernie foi li ti pou fer sa. Me sa gramatin la, tou so bann louvraz normal ti ena enn bon gou. E kan ler ti vini pou aroz so fler enn dernie kou e met bol transparan pou protez li, li ti santi for enn lanvi plore.

- Salam, li dir so fler.

Fler la chomtayt.

- Salam! Li ti repete.

Fler la ti tous enn kou. Pa koir li ti gagn lerim. Fler la ti dir li:

- Mo'nn fane. Pardonn moi. Sey viv ere.

Ti-Prins ki ti pe atann parol repros pa'le koir so zorey. Bol transparan dan lame, li diboute kouma enn gounga. Pa fasil pou konpran kot otan zantiyes sorti. Fler la ti dir li lerla:

- Me wi, gate, mo kontan toi. Mo move manier finn gat tou. Pa fer nanye. To'si to'nn fane to kone? Sey trouv to boner lot kote. Zet bol la. Nepli neseser. 

- Me labriz …
- Pa koir mo'nn gagn lerim. Toumanier ler fre pou bon pou moi. Pa bliye! Mo enn fler.
- Bann zanimo … 
- Les seni vinn kot moi. Sa pou permet moi trouv papiyon. Tann dir zot mari zoli. Mo pou bizin konpagni. To pa pou la toi. Bann gro bebet? Dir zot vini. Mo pa per zot. Pa bliye, mo ena mo grif.

Naivman li ti montre Ti-Prins so kat pikan. Lerla li ti azoute: - Aret kol-kol ar moi. To'nn deside pou ale. Ale!

Li pa ti'le ki Ti-Prins trouv li pe plore. Li ti ena so fierte fler.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.