Ti-Prins: Sapit 8

 

Dousma-dousma mo ti koumans konn bien sa fler la. Lor planet Ti-Prins ti toultan ena bann fler sinp ar enn sel ranze petal ki pa ti bar plas e ki pa ti deranz personn. Gramatin zot lev latet dan lerb, tanto zot fonn. Me sa fler la ti germe apartir enn lagrin ki pa kone kot li sorti e Ti-Prins ti vey sa pous la depre parski li pa ti kouma lezot pous. Posib li ti enn nouvo varyete baobab. Me bien vit ti plant la ti aret grandi e ti koumans larg enn fler. Ti-Prins ti vey devlopman bouton la zouranzour e li ti sir li ti pou asiste nesans enn mirak. Me fler la pa ti prese pou sorti; dan so lanvlop ver li ti pe okip detay so bote. Li ti pe pran lapenn soizir kouler asorti; li ti pe okip so elegans ar boukou soin; aziste so bann petal ar presizion. Li pa ti'le sorti ramas-ramase kouma fler kokliko me ar lapo lis, poli ek zoli ki briye kouma lalimier. Pa manti, li ti mari alert. Li ti fer so toilet merveye pandan plizier zour e enn bomatin, zis kouma soley pe leve, li ti devoil so sekre.


Li ki ti prepar so lantre ar otan lapenn, bay enn kou pou dir:
- Mo fek leve … eskiz moi … mo seve ankor sifone.

Ti-Prins pa ti kapav kasiet so admirasion:
- Ala ou zoli la!
- Pa manti! Fler la azoute: Remarke, mo finn ne anmemtan ki soley.

Ti-Prins ti fini konpran ki li ti inpe vantar me pa fer nanye parski li ti plin so nam.

- Finn preske ler pou nasta; pa bliye ki mo la.

Ti-Prins, ti gagn latet; li al sers enn larozoir dilo fre. Fler la ti pe fatig nou ti bonom ar so vantardiz inpe malsin. Enn zour par ekzanp, lor so kat pikan li ti dir Ti-Prins:

- Les zot vini, sanse tig ar grif.
- Peyna tig isi. Tou manier, tig pa manz lerb.
- Eh Misie, rapel bien, mo pa enn lerb, moi!
- Sori!
- Tig pa fer moi per … Me mo deteste kourander. Ou peyna enn paravan?

Ti-Prins ti panse ki li bien drol sa, enn plant ki deteste kourander. Sa fler la li ti bien anmani.

- Asoir ou bizin met moi anba enn bol transparan. Fer tro fre isi. Mank konfor. Kot mo sorti …

Li ti oblize aret so zistoir. Li ti ateri kouma enn lagrin. Peyna sime li ti konn lezot lemonn. Pou kasiet so dekonserte parski finn may li pe koz manti, li tous touse forse pou fer koir ki Ti-Prins antor si li ti pe gagn lerim:

- Kot paravan la?
- Mo ti pe al serse me ou ti pe koz ar moi.

Li fors touse pli for pou fer Ti-Prins santi koupab.

Ti-Prins, malgre so lamour sinser ti koumans ena doutans. Li ti finn donn valer bann parol anler e aster so leker ti pe soufer. Enn zour li ti dir moi:

- Mo pa ti bizin ekout li; fode zame ekout bann fler. Bizin admir zot, santi zot. Mo fler ti pe parfim mo planet me mo pa ti konn get so bon kote. Sa zistoir grif la, olie fer moi manga, ti doitet ranpli moi ar bon santiman, ar tandres.

Li ti kontinie:
- Mo pa ti konpran seki bizin. Mo ti bizin ziz so aksion, pa so parol. Li ti pe parfim mo liniver, ekler mo lespri. Mo'nn mal fer sove. Deryer so bann ti manigans, ti ena boukou lafeksion. Wey! Difisil pou konpran fler. Mo ti tro zenn pou konn donn lamour.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.