Ti-Prins: Sapit 7

 

Sinkiem zour, touzour akoz mouton la, sekre dan lavi Ti-Prins ti mont alasirfas. Sek-sek li ti dimann moi, vadire li ti finn reflesi lor la boukou letan:

- Enn mouton, si li manz bann ti plant, li osi manz bann fler?
- Enn mouton manz tou lor so sime.
- Mem fler ki ena pikan?
- Anhan! Mem fler ki ena pikan.
- Alor, ki serti ena pikan?

Mo pa ti konn repons la. Mo ti pe konsantre lor enn boulon tro sere ki mo ti pe sey devise. Mo ti pe trakase parski pann la ti paret boukou plis serye e stok dilo ti pe diminie tro vit.

- Kifer ena pikan?

Kan Ti-Prins ti poz enn kestion, li ti pou ale mem ziska li gagn so repons. Kouma mo boulon ti pe manz mo krann, mo ti nek dir li ninport:

- Pikan pa vo nanye. Ena fler kontan fer mesanste.
- Aan!

Me apre enn ti peryod silans li ti flank moi dan mo figir ar enn ti doz egrer:

- Pa dakor! Bann fler zot feb … zot inosan. Zot sey defann zot lavi kouma zot kapav. Pikan fer zot ennmi krake.

Mo ti res trankil. Mo lespri ti okipe: "Si sa boulon la kontinie fer fos mo pou fer li sote akout marto". Ti-Prins ti rederanz mo panse:

- To koir toi ki bann fler…
- Non, non! Mo pa koir nanye. Mo'nn fer ler. Moi mo okip zafer serye.

Li ti get moi ar sok lor so figir.

- Zafer serye?

Mo ti la divan li, enn marto dan mo lame; mo ledoi noir ar lagres ek disouif ti pe tripot enn zafer mari malang.

- To koz kouma bannla … bann gran dimoun!

Mo ti inpe dekon me li pa ti kil parad. Li ti kontinie:

- To may-may tou … to melanz tou!

Li ti klerman sap lor kal. So seve kouler lor ti pe fane dan divan:

- Mo konn enn planet kot ena enn Misie figir-rouz. Zame li finn santi parfin enn fler. Zame li finn admir enn zetoil. Zame li finn kontan personn. Li pas so lavi azout enn sif ar enn lot. E tout lazourne li repet mem zafer: "Mo enn dimoun serye. Mo enn dimoun serye." E li gonfle kouma tekwa-medenn. Pa dimoun sa. Enn lastron plito.

- Enn … ki zafer?
- Enn lastron!

Ti-Prins ti fini vinn blem ar lakoler.

- Depi plizier milion banane bann fler fabrik pikan. Depi plizier milion banane, malgre sa, mouton kontinie manz fler. E dapre toi li pa serye sey konpran kifer bann fler kontinie fabrik pikan mem si sa pa itil? Lager ant mouton ek fler pa serye? Li pa pli serye ki bann gran kalkil Gro Misie rouz. Si mo konn enn fler ki peyna okenn lezot plas apart kot moi e ki enn ti mouton san kone, enn sel kou detrir li, sa pa inportan sa? Pa inportan!

Li ti vinn rouz net. Li kontinie:

- Si kikenn kontan enn fler ki inik dan galaksi, sa li ase pou ki li ere kan li admir milion par milion zetoil e li dir ar limem: "Mo fler kikpar dan liniver." Me si enn mouton manz fler la, li koumadir enn kout sek tou zetoil tingn. Sa pa inportan sa?

So lagorz ti sere, son aret sorti. Enn kou li koumans kriye-plore. Labrim ti fini leve. Mo larg tou zouti. Bliye marto, boulon, lasoif, lamor. Ti ena lor enn zetoil, enn planet, mo planet (Ter), mo Ti-Prins ki ti ena enn gro sagrin. Mo ti pran li dan mo lebra, balans-balans li pou konsol li. Mo ti dir li: "To fler pa andanze… Mo pou desinn enn mizelier pou mouton la… Mo pou desinn enn boukliye pou to fler … Mo pou … Mo nepli ti kone ki pou dir. Mo ti santi moi mari gos. Ki bizin fer pou tous so nam anlarm, pou kominik ar so tristes? Liniver larm li bien-bien misterye.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.