Ti-Prins: Sapit 6

 

Ah! Ti-Prins, mo finn, tigit par tigit, konpran to tristes-solitid. Pandan bien lontan, zis kouse soley ti kas monotoni to lavi. Mo ti konpran sa gramatin katriyem zour ler to ti dir moi:

- Mo kontan get soley kouse. Tonton, amenn moi get soley kouse.


- Bizin atann.
- Atann!
- Bizin atann soley kouse.

To ti trouv drol dabor. Ansouit to ti riy tomem. E to ti dir moi:

- Mo bliye mo pa kot moi.

Li vre ki, kan midi sone dan Lamerik, dan Lafrans soley pe kouse. Tou dimoun konn sa. Si enn Amerikin kapav sort Lamerik al Lafrans dan enn minit li pou trouv soley kouse. Malsans, Lafrans bien loin ar Lamerik. Me lor to ti planet to nek ena pou bouz to sez detroi pa e get soley al dormi kantite foi ki to ole.

- Enn zour mo ti get soley kouse karanntroi foi

Inpe pli tar to ti azout sa parol la:

- To kone tonton … enn dimoun tris kontan get soley kouse…
- Sa zour la … to ti bien-bien tris, non?

Ti-Prins ti chomtayt.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.