Ti-Prins: Sapit 5

 

Sak zour mo ti pe aprann enn ti zafer lor sa planet la, lor so depar, lor so voiyaz. Linformasion ti pe rantre dousma-dousma, parfoi san atann. Koumsamem mo ti aprann lor troiziem zor, ki ti ariv bann pie baobab.

Sannkoutla, grasa mouton ki lakle kase. Enn kout sek, koumadir kiksoz pe manz so krann, Ti-Prins ti poz moi kestion:

- Vremem mouton manz bann ti pie?
- Wi, bien vre.
- Enn bon nouvel sa!

Mo pa ti bien konpran kifer li ti sitan inportan ki mouton manz ti pie. Ti-Prins pa donn moi letan:

- Si koumsa, li pou manz pie baobab 'si?

Mo dir mo Ti-Prins ki pie baobab li pa tipti plant me gran pie, pli gran ki legliz. Mem si li amenn enn troupo lelefan ar li zot pa pou reysi fini enn sel pie baobab.

Zimaz enn troupo lelefan fer Ti-Prins kas enn gran riye:

- Pou bizin met zot enn lor lot…

Lerla li ti fer moi enn remark bien malin:

- Enn pie baobab li pa ne gran; li tipti avan.
- Dakor! Me kifer to'le mouton manz ti pie baobab?

Li ti reponn moi: "Normal, non!" parski dan so lozik tou ti mari kler. Me moi mo ti bizin fer koustik dan mo lespri pou konpran.

Li sinp! Lor planet Ti-Prins, kouma lor tou lezot planet, ti ena bon kouma move lerb. Bon lerb ti larg bon semans; move lerb move semans. Me semans li dormi invizib dan vant tied later ziska ki enn zour kan so ler vini, so somey kase, li kas pares, tir latet andeor, larg enn ti brin lerb ver timid-timid ki lev latet ver soley. Si brin lerb la li enn ti pous radi ousa rozie, nek ena pou les li trankil. Me si se move zerb ki pe pouse, vit-vit bizin aras li avan li fer fraka. Lor planet Ti-Prins semans baobab ki ti pe fer masak. Par ta semans maler ti pe dormi dan vant tied later. Si pa dekouver li atan, bel zavari. Planet la toufe; bann rasinn rant partou ziska ki planet la, si li bien tipti, eklate.

"Disiplinn li inportan. Kan nou finn fini fer nou toilet gramatin, nou bizin fer toilet nou planet. Nou bizin fer zefor ras bann zenn pous baobab kouma nou remark zot prezans parski ler zot bien zenn zot resanble rozie. Tavay la rann me fasil."

Enn zour li ti mem konsey moi travay dir pou fer enn zoli desin pou fer sa lide la rant bien dan latet bann zanfan lor mo planet. " Ler zot voiyaze enn zour sa pou bien ed zot. Li fasil dir dime mo pou fer li! Me baobab pa les ou gagn bar. Mo konn enn planet kot ti ena enn gro pares. Li pa ti pran kont troi ti pie baobab. Rezilta…"

Ar led Ti-Prins mo ti desinn planet la. Mo pa kontan pres moral. Me baobab telman danzere sirtou si ou finn perdi lor enn asteroid ki mo oblize sanz mo labitid. Ala mo dir zot: "Zanfan, tansion baobab!" Pou warning mo bann kamoid lor treboul deryer zot laport, deryer mo laport, mo ti met mo tou dan sa desin la. Mesaz la ti bien-bien inportan. Mo sir ou pou dimann moi: kifer dan sa liv la pa ena desin osi peper ki desin baobab? Bien sinp. Mo'nn seye me abba. Kan mo ti pe desinn baobab mo ti santi zafer la serye.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.