Ti-Prins: Sapit 4

 

Dan mem fason mo ti aprann enn lot zafer. Planet kot li ti sorti pa ti pli gran ki enn lakaz.


Sa pa ti drol pou moi. Mo ti kone ki apart bann gran planet kouma Ter, Zipiter, Mars, Venis - bann planet ki ti ena nom - ti ena enn ta ti planet, parfoi telman tipti ki mem ar teleskop ti gagn taksion trouv zot. Kan enn astronom dekouver enn, li donn li enn nimero. Par egzanp li pou apel li 'asteroid 3251'.

Mo bien koir ki asteroid kot Ti-Prins ti sorti apel B 612. Sa asteroid la ti dekouver an 1909 par enn astronom Tirk.

Li ti prezant so dekouvert ar gran tamtam dan enn Kongre Internasional Astronomi. Me personn pa ti koir li akoz so labiyman Tirk. Ou kone bann gran dimoun la zot koumsamem sa.

Me B 612 so repitasion ti sov kan enn diktater Tirk ti defann dimoun so pei met linz Tirk e obliz zot met linz Lerop. Sinon latet sote! Astronom la ti refer prezantasion so dekouvert an 1920. Sannkoutla li ti met kostim-kravat. Mirak! Tou dimoun ti aplodi li.

Si mo finn donn zot detayman lor asteroid B 612 e mo finn donn so nimero se parski bann gran dimoun kontan nimero. Kan ou dir zot ou ena enn nouvo kamoid, zame zot poz kestion ki bizin. Zot pa pou dimann ou: "Eski li ena zoli lavoi? Ki zoue li kontan zoue? Eski li fer koleksion papiyon?" Non. Zot pou dimann ou: "Ki laz li ena? Komie frer li ena? Ki so poi? Komie so papa gagne par moi?" Sa donn zot linpresion ki sa bann detay la fer zot konn dimoun la. Si ou dir bann gran dimoun: " Mo finn trouv enn zoli lakaz an brik roz ar fler zeraniom lor bor lafnet ek pizon lor so toi" zot pa fouti trouv li dan zot latet. Nek dir zot: "Mo'nn trouv enn lakaz ki vo enn milion roupi." Desouit zot pou kriye: "Sirman bien zoli."

Alors, si ou dir zot: "Mo donn zot prev ki Ti-Prins ti ekziste: li ti en ti bonom mari gayar; li ti kontan riye; li ti ole enn mouton. Kan enn ti bonom pe rod enn mouton se ki li ekziste, non" zot pou sakouy zot latet, dir ou aret radote kouma zanfan.

Me si ou dir zot: "Ti-Prins sorti dan asteroid B 612", la zot pou fou ou lape. Zot koumsa. Ki pou fer! Nou bann zanfan, nou bizin sey konpran bann gran dimoun.

Nou ki konpran lavi, nou movi ar nimero. Mo ti pou kontan kapav koumans mo zistoir kouma zoli zistoir pou zanfan. Ala kouma mo ti pou kantan koumans li: " Enn foi dan enn pei ti ena enn ti garson ki ti apel Ti-Prins, ki ti viv lor enn planet pa pli gro ki li. Li ti pe rod enn kamoid…" Si ou konpran lavi, sa fason rakont zistoir la ti pou mari korek.

Mo pa kontan dimoun lir mo liv lao-lao. Mo leker fermal kan mo rakont mo souvenir. Si-zan desela mo ti kamoid ti ale ar so mouton. Mo pe sey dekrir li pou ki mo pa bliye li. Vilin sa, bliye enn kamoid! Pa fasil sa gagn enn vre kamoid. Pir! Mo kapav vinn kouma bann gran dimoun ki nek kontan sif. Akoz samem mo finn aste kreyon, pinso ek boit lapintir. Mem mo vie mo pe reaprann desine. Pa fasil mo dir ou! Sirtou ki dan lepase mo ti fer zis de desin: lelefan invizib ek vizib dan vant serpan boa. E sa lepok la mo ti ena zis si-zan. Mo pou sey trap so resanblans me pa tro sir ki mo pou kapav. Premie desin korek me deziem enn flop. Enn kou Ti-Prins tro gran, enn kou li tro tipti. Mo nepli bien rapel kouler so linz. Touk-touk parsi, touk-touk parla, mo sey debrouy-debrouye. Sir-sir mo pou rat detay inportan. Pa gard dan leker! Mo ti kamoid pa ti kontan donn explikasion. Li ti koir mo ti kouma li. Me malsans pou moi, mo pa konn get mouton andan kes. Mo finn vinn inpe kouma gran dimoun. Mo pe vieyi.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.