Ti-Prins: Sapit 3

 

Ti pran moi boukou letan pou konpran kot li ti sape. Ti-Prins ti pe poz boukou kestion me ti zoue sourd ler mo ti poz li kestion. Detroi mo sap parsi-parla ti met moi lor lapis. Par ekzanp ler li ti trouv mo avion (pa kont lor moi pou mo desinn mo avion; tro konplike pou moi) li ti dimann moi:

- Ki ete sa zafer la?

- Pa enn zafer sa. Li avole. Samem apel avion. Mo avion sa.

Mo ti fer mo fezer montre li mo kapav anvole. Ki li dir ou koir?

- Alor, to finn sap dan lesiel, tonbe?

Dir ou mo ramas mo lake.

- Inpe koumsa!

- He, mari komik!

Ti-Prins larg enn riye inosan. Mo manz mo kou. Mo pa dakor ki kikenn pran mo problem anbadinaz. Lerla li dir:

- Alor toi'si to sort dan lesiel! Dan ki planet to viv?

So parol ti ekler mister ki ti finn amenn li isi e direk-direk mo poz li enn kestion:

- To sort dan enn lot planet?

Komdabitid, li ti fou moi sek. Bouz-bouz so latet dousman, li fixe mo avion.

- Tou manier ar enn zafer koumsa to pa kapav sorti loin. …

Pandan enn bon bout letan, li ti voiyaz dan so prop lespri e rant dan rev. Pli tar li tir mo mouton dan so pos e koumans admir so trezor.

Met ou dan mo plas. Mo ti anvi tir linformasion lor 'bann lezot planet'.

- Kot to sape mo ti bonom? Kot to reste? Kot to'le amenn mo mouton?

Li ti pran boukou letan pou sorti dan so silans meditatif:

- Li korek sa kes ki to finn donn moi; asoir li kapav dormi ladan.

- Biensir! Si to fer bon, mo pou donn toi enn lakord pou atas li dan lazourne e enn pike 'si.

- Atas li? To komik tonton.

- Si to pa atas li, li pou al trene e li kapav perdi.

Ala li reriye!

- Me kot to'le li ale?
- Ninport kotsa. Droit divan li.

Ti-Prins revinn serye.

- Kaspalatet! Peyna boukou plas kot moi.

E ar enn ti tristes dan so lavoi li kontinie:

- Tou manier si li mars droit divan li, … li pa kapav al loin kot moi.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.