Ti-Prins: Sapit 2

 

Ala kifer mo ti pe viv tousel san vre kominikasion ar lezot ziska ki enn zour, ena si-zan desela, mo ti gagn enn pann dan dezer Sahara. Enn zafer ti kase dan mo moter. Pa ti ena ni mekanisien, ni pasaze. Tousel mo ti pe bizin debrouy mo difil ar enn pann serye. Li ti enn kestion lavi-lamor. Ti ena dilo pou forse wit zour.

Premie soir la, mo ti dormi lor disab, loin-loin, plis ki mil mil ar sivilizasion. Mo ka ti pir ki enn nofraze lor enn rado omilie enn losean. Aster sey mazinn sok ki mo ti gagne kan boner gramatin, enn lavoi kas mo somey.

- Tonton, desinn enn mouton pou moi!
- Hin!
- Desinn enn mouton pou moi …

Mo dibout brit vadire loraz ti finn tom lor moi. Mo frot mo lizie detroi foi. Pa manti, divan moi ti ena enn tibout bonom extra ki ti pe fixe moi. Pli tar mo ti sey fer so portre. Bien maf! Normal! Bann gran dimoun ti touy mo talan pint. Depi laz si-zan, apart lelefan vizib ek invizib dan vant boa, mo pa ti konn fer nanye.

Mo lizie ouver gro ler mo ti trouv sa espes mirak la. Pa bliye ki mo ti plis ki mil mil distans depi sivilizasion. Alor dir moi kimanier mo tibout bonom pa ti paret perdi sime, fatige, fin, soif ousa per. Pa koir li ti kouma zanfan abandone omilie dezer, mil mil distans depi sivilizasion. Ler mo reysi koze, mo ti dir li:

- Me ki to pe fer la tibonom?

Li ti repet mem parol, lantman me serye-serye:

- Tonton, desinn enn mouton pou moi.

Kan sitiasion tayt, pa kapav kil parad. Tousa paret fouka net. Plis ki mil mil distans depi sivilizasion, kan lamor pe fer letour, ki ti mo fer? Mo ti tir enn fey papie ek enn plim dan mo pos. Lerla mo rapel ki apart zeografi, istoir, arismetik ek gramer mo fos dan tou lezot. E mo ti dir mo tibout bonom (Mo pa kasiet mo ti agase) ki mo pa ti konn desine. Li ti reponn:

- Pa fer nanye, tonton. Desinn enn mouton pou moi.

Kouma zot kone, mo pa ti konn desinn enn mouton. Alor mo refer mo premie desin: enn lelefan invizib dan vant enn serpan boa. Ala sok lor moi! Tibout bonom fann ar moi.

- Non! Non! Mo pa'le enn lelefan dan enn boa. Enn boa li danzere. Enn lelefan bar tro boukou plas. Kot moi peyna boukou plas. Mo bizin enn mouton. Ale tonton, desinn enn mouton pou moi.


Mo ti desinn enn mouton. Li ti get li bien, lerla:

- Non, li tro malad. Fer enn lot.

Mo fer enn lot.

Mo ti kamoid fer enn ti sourir, vadire li pa'le mo gagn latet:

- Tonton! Pa enn mouton sa! Enn bouk sa! Gete, li ena korn …

Mo ti refer desin la me li ti rezet li kouma lezot:

- Li tro vie tonton. Mo'le enn ki pou viv lontan.

Pou fini kourt ar li parski mo ti prese pou demont mo moter, mo grifonn enn kes ar troi ti trou.

- To mouton dan kes la.

Alala! Piti la so figir ti eklere ar boner.

- Samem ki mo ti ole. … To koir li manz boukou lerb?
- Kifer?
- Kot moi peyna boukou plas.
- Pa traka, mo'nn donn toi enn bien tipti mouton.

Li ti yam desin la bien.

- Mo pa trouv li tipti, moi. … Ayozoto! Li finn dormi …

Ala kimanier mo ti zoinn mo Ti-Prins.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.