Ti-Prins: Sapit 1

 

Kan mo ti ena si-zan, enn zour mo ti trouv enn zoli-zoli zimaz dan enn liv. Liv la ti lor Lafore Vierz e li ti apel "Bann Zistoir Vre". Zimaz la ti montre enn serpan boa ki ti pe aval enn zanimo feros.


Dan liv la ti dir ki bann boa zot aval zot manze antie, san kraze, san mase. Lerla zot nepli kapav bouze. Zot dormi pandan sis moi pou dizer zot manze.

Sa zistoir la ti bien travay mo latet e li ti donn moi lide pou mo fer mo premie desin. Mo montre mo desin bann gran dimoun; mo dimann zot si zot pa gagn per. Zot dir moi sapo pa fer dimoun per.

Ayo! Pa sapo ki mo ti desine me enn boa ki ti pe dizer enn lelefan. Lerla pou ed gran dimoun konpran mo ti bizin desinn enn lelefan dan vant enn boa. Pa fasil ar zot.

Bann gran dimoun lerla konsey moi pa perdi letan ar desin boa avek lelefan vizib ousa invizib dan so vant me okip sirtou zeografi, istoir, arismetik ek gramer. Akoz samem, ler mo ti ena si-zan mo ti abandonn posibilite vinn enn gran pint. Mo de premie desin ti fel dapre bann gran dimoun. Sa zot pa konpran nanye e nou zanfan nou fatige nek explik zot tou zafer.

Mo ti oblize soizir enn lot metie: aprann pilot avion. Dan avion mo finn al boukou landroi dan lemonn. Bizin aksepte zeografi ti finn bien ed moi. Enn sel kout gete mo ti kapav kone sipa mo avion ti lor Lasinn ousa Arizona. Sa mari serye kan ou finn perdi sime dan fernoir.

Koumsamem, dan mo lavi mo finn zoinn enn ta dimoun serye. Mo finn pas boukou letan ar bann gran dimoun. Mo ankor koir pa fasil ar zot.

Parfoi kan mo ti koir ki mo ti finn zoinn enn gran dimoun inpe korek, mo ti montre li mo premie desin ki mo gard toultan ar moi. Enn ti tes! Me toultan mo ti pe gagn mem repons: "Enn sapo sa!" Kan sa ti arive, mo ti refiz koz lor serpan boa, lafore vierz, ousa zetoil. Mo ti rant dan so zoue. Mo ti koz zoue kart, golf, politik ek kravat. E gran dimoun la ti satisfe parski li ti zoinn enn zennom rezonab.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.