Ti-Prins - Prefas

Pou Leon Werth

 

Bann zanfan pardonn moi si mo pe dedie sa liv la pou enn gran dimoun. Mo exkiz li extra: sa gran dimoun la, limem mo meyer kamoid lor sa later la. Mo ena enn deziem rezon: sa gran dimoun la li konpran gordonn net; li mem konpran liv pou zanfan. Mo troiziem rezon se ki sa gran dimoun la li viv dan Lafrans kot li gagn fin ek fre. Mo bizin konsol li. Si mo exkiz ek rezon mank zepis, les mo dedie sa liv la pou sa zanfan ki sa misie la ti ete kan li ti zanfan. Tou bann gran dimoun, yer zot ti bann zanfan me malsans zot bliye. Alor les mo sanz dedikas la:

 

Pou Leon Werth
kan li ti enn ti garson.

 

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.