Ti-Prins: Sapit 10

 

Li ti pas par rezion kot ti ena asteroi 325, 326, 327, 328, 329 ek 330. Li ti vizit zot enn par enn pou pas letan ek pou aprann.

Lor premie ti ena enn leroi. Li ti pe sieze lor so tronn sinp me roiyal dan so manto rouz ek dekore ar fourir blan. Ler li ti trouv Ti-Prins li ti koz enn kou for:
- Anfin enn sibaltern!

Ti-Prins ti gagn sok: "Kimanier li rekonet moi. Zame li pa finn trouv moi avan."

Seki Ti-Prins pa ti kone se ki pou tou bann leroi, lavi bien-bien sinp. Tou dimoun zot sibaltern.
Leroi la sot lor so lasans pou anfin montre so lotorite kikenn:
- Vinn pre isi pou mo kapav voir toi bien.

Ti-Prins rod enn plas pou asize me imans manto roiyal ti finn bar tou plas. Li ti oblize res dibout e kouma li ti bien fatige, li ti koumans baye.
- Zennom, ou pa kone pa gagn droi baye divan mo mazeste mazestie. Enn lord sa, aret baye!
- Mazeste, pardonn moi. … Mo'nn voiyaz tout lanouit san dormi.
- Si koumsa, mo donn toi lord baye. Baye mo dir! Les mo analiz bayman.

Douk lor Ti-Prins. Baye pa'le sorti.

- Pe seye mem, pa pe kapav.

Leroi ti refiz perdi poin.

- Si koumsa, mo donn toi lord baye kan to kapav.

Ti kler ki Samazeste ti pe gagn kongolo. Li ti konn so prerogativ parker e pa ti toler dezobeisans. Me malgre so pouvoir absoli, li ti bon e so lord ti rezonab. Zame li pa ti pou dimann so zeneral anvole kouma enn zoizo. Ti-Prins dimann li timidman:
- Eski mo kapav asize?

Lerla leroi ti avans so manto inpe pou fer enn ti plas e li ti dir Ti-Prins:

- Mo donn toi lord asize!

Ti-Prins pa ti pe gagn tro konpran. Planet la ti mari tipti. Ki serti ena enn leroi. Peyna lezot dimoun.

Ti-Prins ti dimann li:
- Mazeste, kapav poz enn kestion?
- Mo donn toi lord poz kestion.
- Kisannla ou gouverne?


Leroi ti reponn san tike:
- Mo gouvern tou.
- Tou?

Ar enn ti mouvman so lame, leroi ti fer konpran ki li leroi tou: so planet, lezot planet, bann zetoil.

Ti-Prins dimann li:
- Tousa?
- Wi tousa.

Li pa ti zis ena pouvoir absoli me osi pouvoir iniversel.
- Bann zetoil ekout ou?
- Normal! Isi nou pa toler indisiplin.

Extra sa kalite pouvoir la! Si ti-Prins ti ena sa, li ti pou asiste pa karannkat me soisannndouz, san, de san foi soley kouse san mem bouz so sez enn ti pous. Kouma li ti pe santi enn ti santiman tris ler li ti pans so planet, li ti pran kouraz pou dimann leroi enn faver:
- Mo anvi get soley kouse … fer mo leker kontan … dir soley kouse.
- Si mo dir enn zeneral anvole kouma enn papiyon, ousa ekrir enn trazedi ousa anvole kouma enn zoizo e ki zeneral la refiz ekzekit lord la kisannla ant moi ek li ena tor?

Ti-Prins ti dir li kare-kare:

- Ou Mazeste.
- To'nn trouve. Enn lord li bizin rezonab, pa dimann inposib. Si to dimann enn lepep al zet so lekor dan lamer, pou ena revolision. Mo kapav expek obeisans selman si mo lord rezonab.

Kouma zot kone Ti-Prins kan li poz enn kestion li pa large tank li pa satisfe.
- Lord pou soley kouse?
- To pou gagn to kouse-soley kan dan mo sazes, konesans ek experyans, so ler vini.

Ti-Prins ti dimann li:
- Kan?
- Kan … kan .. Les mo get enn kou… dan mo gran kalandriye … kan … kan … Alalila! Se soir a …. Sesoir a set … er … karant. To pou trouve, monoir, kimanier soley ekout mo lord.

Ti-Prins ti bay enn gran kou. Li ti bien anvi get soley kouse. Apre li ti pe koumans plin:
- Mazeste, mo koir mo bizin ale aster.
- Non, pa ale! Reste! Reste, mo fer toi vinn minis.
- Ki minis?
- Minis lazistis.
- Me peyna personn pou zize.
- Ki kone. Kapav ena. Mo pa'nkor vizit partou. Mo bien vie; peyna plas pou roul enn karos; lorla mo pa kapav marse.

Ti-Prins ti vers enn kou kat kote:
- Mazeste, mo kapav konfirme peyna personn.

Leroi ti reponn li:
- Be to va ziz tomem. Fasil ziz lezot. Difisil pou enn dimoun ziz limem. Si to reysi savedir to enn jak, enn saz.
- Mo kapav ziz momem ninport ki kote. Pa neseser mo res isi.

Leroi zame ti pou aksepte pran perdi.
- Atann! … Atann!. Mo rapel bien ki kikpar dan mo planet ena enn vie lera. Asoir tann li fer tapaz. Alalila! To va ziz sa lera la. Tanzantan to va kondann li amor, grasie li, rekondann li amor etsetera lera, lera. Pa kapav avoy li manze. Pa bliye, ena enn sel.
- Inposib! Mo kont lapenndemor. Salam!
- Atann! Ki to prese?

Kouma Ti-Prins ti fini pare pou so depar, li pa ti'le fer leroi la gagn kabo:
- Mazeste, si ou'le ki mo obeir ou, donn moi enn lord rezonab. Par egzanp donn moi lord fonn depi isi toutsouit. Rekta dan lamanier, faypat sankler!

Kouma leroi ti pe res trankil, Ti-Prins, enn ti sagrin dan leker, ti pran sime ale. Leroi ti enn malin:
- Bon! Mo pe nom toi anbasader.

Li ti pran poz otoriter. Pandan so voiyaz, Ti-Prins ti panse dan so leker: "Bann gran dimoun, zot bien bizar."

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.