Ti-Prins: Sapit 11

 

Deziem planet la ti abite par enn vantar. Kouma li trouv Ti-Prins depi loin mem, li dir ar limem:
- Aha! Enn manm mo fannkleb!

Pou misie vantar tou dimoun ti oblize admir li. Ti-Prins ti dir li:
- Bonzour misie, ala ou sapo drol la!
- Se pou salie mo bann admirater. Me malsans personn pa pas par isi.

Ti-Prins pa ti pe konpran nanye:
- Hin!
- Tap lame, to pou gete.

Ti-Prins ti tap lame e misie vantar tir so sapo, fer enn signdetet. Nou ti kamoid ti gagn li bonn. Sak foi li ti tap lame, misie vantar tir so sapo, fer signdetet.
- Matinva! Isi plis lagam ki lor planet leroi.

Me apre sink minit li ti plin.
- Si mo'le sapo la tonbe, ki fale fer?

Misie vantar fou li sek. Ou kone, bann vantar tann zis flatri. Li ti dimann Ti-Prins:
- Eski vre-vremem ou admir moi boukou, boukou, boukou?
- Ki vedir admire?
- Savedir momem pli zoli, pli bien abiye, pli ris, pli intelizan lor sa planet la.
- Me ena zis toi isi!
- Pa fer nanye. Admir moi kanmem.
- Ok, mo admir toi.

Ti-Prins pa ti gagn enn ale ar li. Li sakouy so latet dousman, li dir dan so leker: "Sa bann gran dimounn la, ala zot bizar la!". Vit-vit li ti kit planet la.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.