Ti-Prins: Sapit 12

 

Troiziem planet ti abite par enn laraker. So vizit ti mari kourt me ti fer Ti-Prins vinn tris. Li ti trouv laraker la trankil divan enn ta boutey vid ek enn ta boutey plin.
- Ki to pe fer?

Li ti reponn kouma enn zako sagrin:
- Mo pe boir enn tipti.
- Kifer to boir larak koumsa?
- Pou bliye.
- Ki zafer to rod bliye?

Ti-Prins ti pe koumans sagrin li. Misie laraker ti bes so latet ler li ti pe koze.
- Pou bliye mo laont.
- Kifer to onte?
- Akoz mo tro boir.

Li ti kler ki misie la ti finn deside pou aret koze. Ti-Prins ti realize ki li ti bizin tir. Tousa ti pe manz so krann pandan so voiyaz: "Pappa O! Sa bann gran dimoun la, zot bizar depas kad. Fouf!"

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.