Ti-Prins: Sapit 13

 

Lor katriyem planet ti ena enn biznesmenn. Sa misie la ti telman bizi ki li pa ti mem lev so latet ler Ti-Prins ti arive. Nou ti bonom dir li:


- Bonzour! Ou sigaret finn tingn.
- Troi ek de fer sink. Sink ek set douz. Douz ek troi kinz. Kinz ek set vennde. Vennde ek sis vintouit. Pa gagn letan realim li.Vennsis ek sink tranteenn. Fouf! Total: Sink san enn milion sis san vennde mil set san tranteenn.


- Sink san milion koi?
- Hin! To ankor la toi? Sink san enn milion … Mo nepli rapel. Ayo, mo ena telman travay. Moi, mo serye moi. Mo pa perdi letan ar gonaz. De ek sink set …

Nou konn Ti-Prins. Kan li ti finn chombo kiksoz, li pa ti large.
- Sink san enn milion koi?
Biznesmenn la lev latet:
- Depi sinkannkat-ran mo viv isi lor sa planet la. Zis troi foi finn deranz moi. Premie foi, ena vennde-zan, enn kankrela volan, sorti sipa ki kote, ti koumans fer so dezord. Fer moi fer kat fot kalkil. Deziem foi, ena onz-an, douler rematis chom moi napa les sape. Mo pa fer ase lekzersis. Pa gagn letan pou perdi. Get sa! Mo serye moi. Troiziem foi … se asterla. Ki mo ti pe dir? Ah wi. Sink san enn milion.
- Milion koi?

Biznesmenn la ti koumans konpran ki so viziter ti pou tas ar li kouma pis.
- Milion ti zafer ki nou trouve dan lesiel.
- Bann mous?
- Non, non! Bann ti zafer ki briye.
- Bann mous dimiel?
- Non, bann ti zafer dore ki fer bann pares reve. Moi mo serye. Pa perdi letan reve.
- Aaan! Bann zetoil.
- Samem! Bann zetoil.
- Ki to fer ar sink san milion zetoil?
- Sink san enn milion sis san vennde mil set san tranteenn. Moi mo serye moi. Mo pa koz apepre.
- Ki to fer ar sa bann zetoil la?
- Ki mo fer?
- Wi.
- Nanye. Mo dibien sa.
- Zetoil to dibien?
- Wi.
- Me mo fek zoinn enn leroi ki …
- Leroi pa posede, li gouverne. Sa enn lot zafer sa.
- Ki benefis to gagne ar to dibien?
- Zot fer moi vinn ris.
- Ki benefis ena ladan?
- Be mo aste nouvo zetoil.

Ti-Prins ti pe dir limem: "Sannla la li rezone parey kouma mo kamoid laraker deleryom." Me li ti kontinie poz kestion:
- Kouma aste zetoil?

Biznesmenn la ti pe koumans manga:
- Zetoil pou kisannla?
- Pa kone. Pou personn.
- Kler! Zot pou moi parski mo premie ki ti dir zot pou moi.
- Koumsa?
- Be! Si to trouv enn diaman ki pa pou personn, obligatoirman li pou toi. Si to dekouver enn lil ki pa pou personn, li oblize vinn pou toi. Si kikenn anpremie gagn enn lide, li deklar li, li patant li. Li vinn so propriyeter. Mo finn vinn propriyeter bann zetoil parski momem premie ti gagn lide pou deklar zot kouma mo dibien.
- Pa manti. Me ki to fer ar zot?
- Mo okip zot, kont zot, rekont zot. Fatigan. Me mo enn dimoun serye.

Ti-Prins pa ti gagn enn ale ar sa repons la. Li ti dir biznesmenn la:
- Moi, kan mo posed enn foular, mo met li otour mo likou, mo amenn li ar moi. Si mo posed enn fler, mo kas li, mo amenn li ar moi. Me kouma pou kas enn zetoil e amenn li ar ou.
- Mo met li dan labank.
- Mo pa konpran!
- Mo ekrir lor enn bout papie komie zetoil mo ena. Lerla mo ferm li akle dan enn tiroir.
- Samem tou?
- Pa bizin plis.

Ti-Prins ti dir limem: "Bien komik. Ase poetik me pa tro serye." Lor bann kiksoz serye Ti-Prins so lide ti net diferan ar seki gran dimoun ti panse. Li ti azout detroi parol:
- Get sa! Moi mo ena enn fler. Mo aroz li toulezour. Mo ena troi volkan, mo ribor zot enn foi par semenn; mo mem ribor volkan mor. Ki kone! Seki mo fer bon pou mo volkan, bon pou mo fler. Me toi, ki debon to fer pou to zetoil?

Biznesmenn la ti ganase e Ti-Prins ti prefer tire trankil. Pandan so voiyaz li ti koz ar limem sanfason: "Baprrebap! Pa fasil ar zot, sa bann gran dimoun la!"

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.