Ti-Prins: Sapit 14

 

Sinkiem planet la ti mari drol. Limem ki ti pli piti ki tou. Ti ena zis ase plas pou enn ti lanpader miniskil ek enn gardien lanpader. Ti-Prins ti kas so latet pou konpran kifer kikpar dan lesiel, lor enn mari ti planet kot pa ti ena ni dimoun, ni sirkilasion, ti ena enn ti lanpader ek enn gardien lanpader … me abba. Finalman li ti pe panse: "Kikfoi gardien lanpader la tok-tok. Me klerman li ti moins tok-tok ki leroi, misie vantar, biznesmenn ousa laraker-deler. So travay ti kapav ena enn ti valer. Sak foi li alim so lanpader, se vadire enn zetoil ki pe ne e sak foi li tingn li savedir li ler pou fler ek zetoil al dodo. Zoli louvraz! Zoli donk neseser.

Ler li ateri lor planet la li ti bien poli anver gardien lanpader la:
- Bonzour, kifer to fek tingn to lanpader?
- Regleman! Bonzour
- Ki regleman?
- Bizin tingn mo lanpader. Bonsoir.

Li realim li.
- Kifer to finn realim li?
- Regleman.
- Mo pa pe konpran.
- Peyna pou konpran. Enn regleman se enn regleman. Bonzour.

E li retingn so lanpader. Lerla li souy so fron ar enn mousoir akaro rouz.
- Difisil sa travay la. Lontan li ti korek. Gramatin mo tingn, tanto mo alime. Pandan lazourne mo repoze, asoir mo dormi.
- Kifer finn sanz regleman?
- Pa finn sanze. Lane ale, lane vini, planet la so vites rotasion ogmante mem me regleman res parey.
- Ki arive?
- Li pe fer enn tour par minit. Nepli kapav repoze. Mo alime, tingn enn foi par minit.
- Pa dir moi! Savedir isi, dan enn zourne ena enn minit.

- Nanye pa drol. Depi enn moi nou pe koze.
- Enn moi?
- Wi. Trant minit, trant zour. Bonsoir.

E li ti realim so lanpader. Ti-Prins ti yam li bien. Li ti ena sinpati pou sa gardien lanpader la. Li ti souiv regleman rekta. Sa ti pe fer li rapel ki lor so prop planet li ti pe lasas kouse-soley zis par enn ti mouvman so sez. Li ti pe anvi ed so nouvo kamoid:
- Ena enn sime pou les toi repoze inpe.
- Koze, mo ekoute.

Li ti posib anmemtan fidel ek pares. Ti-Prins ti kontinie koze:
- To planet li telman piti ki to kapav fer so letour si to fer troi pa. Si to mars ase lantman to pou res toultan dan soley. Si to'le repoze to nek ena pou mars lantman e pou fer lizour osi lontan ki to ole.
- Tas lor poto! Moi mo kontan dormi.
- Malsans!
- Ki pou fer? Bonzour.

E li ti tingn so lanpader. Ti-Prins dan so latet ti pe reflesi: "Mo sir toulezot, leroi, misie vantar, laraker-deler ek biznesmenn pou foud li me li, li mo kone li pa enn bachara. Li, omoin li toultan pe fer kiksoz pou lezot, pa pou limem." Li pous enn soupir. "Ar li tousel mo kapav fer kamoid. Malsans so planet bien tro tipti. Peyna plas pou de."

Anverite Ti-Prins ti atire sirtou par planet la so mil kat san karant kouse-soley par vennkat-rer.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.